Preglej vse objave

Sklep o uvedbi upravnega postopka zoper lastnika plovila

Interesno področje: Inšpekcija in redarstvo
Rok prijave: 25. 5. 2020
Datum objave:

Številka: 0611-23/2017-3

Datum:  21.02.2017

Občinski inšpektor,  Mestne občine Koper, izdaja na podlagi 131. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št., 24/06, 126/07 in 65/2008, 47/09, 48/09, 08/10, 82/2013 ), 2. odstavka 29. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju uprave Mestne občine Koper (Uradne objave, štev. 30/01, 29/03 in  Uradni list RS 39/07, 110/10) ter 44. člena Odloka o pristaniščih ( Uradni list RS, št. 4/2010, 65/2010 in 35/2011) po uradni dolžnosti naslednji

SKLEP

  1. Uvede se upravni postopek zoper lastnika plovila znamke Elan tip Okeanos dolžine 6,40m brez oznak na privezu št. 20039 v pristanišču Badaševica brez veljavne pogodbe z upravljalcem  javnim podjetjem Marjetico Koper d.o.o..
  1. Vabi se osebo, ki je lastnik  plovila, da se v 15 dneh po tem, ko se šteje, da je bil ta sklep vročen, zglasi v času uradnih ur pri Občinskem inšpektoratu Mestne občine Koper,  Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, ( kletni prostori za večnamensko dvorano » ARENA Bonifika«)
  1. V skladu s 94. členom zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/06, 126/07 in 65/08, 47/09, 48/09, 08/10, 82/2013) se šteje, da je ta sklep vročen po preteku 15 dni od dneva objave na samem plovilu,  oglasni deski MOK, spletnem portalu MOK.

obrazložitev

Občinski inšpektor je dne 21.02.2017 prejel dopis s strani Marjetice Koper d.o.o. z dne 13.2.2017 s katerim je pozvala lastnika plovila, da odstrani plovilo, saj nima sklenjenega pogodbenega razmerja za uporabo priveza.

Ker gre v tem primeru za plovilo, katerega lastništvo ni bilo mogoče ugotoviti, je občinski inšpektor odločil, da uvede postopek zoper lastnika plovila po uradni dolžnosti zaradi  prisilne odstranitve  plovila, ki neupravičeno  zaseda privez.

Ker stranka inšpekcijskemu organu ni znana, je bil uveden postopek zoper njo z javnim naznanilom, kot to določa 131. člen  zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/06, 126/07 in 65/08, 47/09, 48/09, 08/10, 82/2013).

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper ta sklep ni dovoljena posebna pritožba

Na podlagi 2. točke 23. člena. Zakona o upravnih taksah (Uradni list. RS, št. 106/2010- UPB in 14/15 ZUUJFO ) se za ta sklep taksa ne plača.

                

         INŠPEKTOR III :                                       

Zdenko Bakarič

Vročiti:

 

–          objava spletni portal MOK

–          oglasna deska MOK

–          nalepiti na plovilo