Preglej vse objave

Sklep o ustavitvi postopka

Interesno področje:
Rok prijave: 21. 4. 2017
Datum objave:

Številka: 0611-136/2016-7

Datum:   07.04.2017

Občinski inšpektorat Mestne občine Koper, občinski inšpektor Igor Franca, izdaja na podlagi 4. odstavka 135. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1,  126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 81. člena Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/14 in 22/16), zoper neznane lastnike-posestnike, stanovalce, ki gravitarajo na naslovu Cesta na Markovec 10 in 10A, v zadevi odstranitve postavljenega nadstreška na zemljišču s parc. štev. 543/35 k.o. Semedela, po uradni dolžnosti naslednji

                                                                 S K L E P

1. Postopek zoper neznane lastnike-posestnike, stanovalce, ki gravitarajo na naslovu Cesta na Markovec 10 in 10A:

v zadevi odstranitve postavljenega nadstreška na zemljišču s parc. štev. 543/35 k.o. Semedela, navedenega v Odločbi OI, št. 0611-136/2016-3 z dne 07.02.2017, ki je bil postavljen brez soglasja pristojnega občinskega upravnega organa, ter kot tak posledično omejeval uporabo javne površine se ustavi.

                                                           O b r a z l o ž i t e v 

Občinski inšpektor Mestne občine Koper je dne 07.11.2016, po uradni dolžnosti opravil ogled zemljišča s parc. štev. 543/35 k.o. Semedela. Na ogledu je bilo ugotovljeno, da se na navedenem zemljišču, ki ima status javnega dobra v lasti Mestne občine Koper, nahaja montažno kovinski objekt, ki je nad krit z valovito azbestno kritino. Iz evidence izdanih dovoljenj za uporabo predmetne površine je bilo ugotovljeno, da za postavitev navedenega objekta ni bilo pridobljeno dovoljenje pristojnega občinskega upravnega organa, ter prav tako gre v tem primeru za omejevanje uporabe javne površine kar pa je v nasprotju z tretjo alinejo prvega odstavka 63. člena Odloka o občinskih cestah in javnih površinah  (Uradni list RS, št. 8/14 in 22/16).

Ker lastniki navedenega montažnega objekta niso bili znani, je bil dne 08.11.2016 izdan Sklep št. 0611-136/2016-2 o uvedbi inšpekcijskega postopka zoper neznane lastnike nedovoljeno postavljenih montažnih objektov – nadstrešnic stoječih na parceli s parc. štev. 543/35 k.o. Semedela., ki je v lasti Mestne občine Koper in ima status javno dobro.

Dovoljenja oziroma kakršnega koli drugega dokazila, ki bi izkazoval, da je bilo za omenjeni poseg postavitve nadstrešnic pridobljeno dovoljenje Mestne občine Koper stranke, uporabniki predmetnega nadsteška, ki so bili s tem namenom vabljeni na razgovor v prostore Občinskega inšpektotrata niso dostavile organu, ki vodi postopek.

Za navedeni poseg torej ni bilo pridobljeno ustrezno dovoljenje pristojnega upravnega organa. Zaradi dejstva, da gre v navedenem primeru za postavitev kovinsko montažnega objekta-nadstreška, brez pridobljenega dovoljenja pristojnega upravnega organa, je inšpektor uvedel inšpekcijski postopek in neznanim zavezancem z Odločbo št. 0611-136/2016-3 z dne 07.02.2017 naložil odstranitev le-tega.

 

Na kontrolnem ogledu dne 27.03.2017 je bilo ugotovljeno, da so zavezanci odstranili valovito azbestno kritino, ki je prekrivala nadstrešek ni pa bila odstranjena kovinska konstrukcija, kot sestavni del nadstreška zato je bil izdan Sklep o dovolitvi izvršbe št. 0611-136/2016-5 z dne 29.03.2017 v kolikor v dodatnem roku določenem v sklepu o dovolitvi izvršbi zavezanci ne odstranijo tudi kovinske konstrukcije.

Na kontrolnem ogledu dne 05.04.2017 je bilo ugotovljeno, da je bila odstranjena tudi kovinska konstrukcija torej je bil v predmetni zadevi odstranjen montažni kovinski nadstrešek v celoti, kot to izhaja iz Odločbe št. 0611-136/2016-3 z dne 07.02.2017.

Ker nadaljevanje postopka ni potrebno v javnem interesu, je sklep o ustavitvi postopka utemeljen.

S tem je sklep utemeljen.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Župana Mestne občine Koper, v roku 15 dni od njene vročitve. Pritožba se lahko poda pisno priporočeno po pošti, pisno neposredno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je sklep izdal, in se jo po  tarifi  štev. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 ZUUJFO, 84/15-ZZeIP-J in 32/16) kolkuje s 18,10 EUR upravne takse.

Ta sklep je na podlagi 15. člena Zakona o upravnih taksah takse prost.

INŠPEKTOR III:     

Igor Franca, dipl. inž. prom.

 

 VROČITI:

       –     oglasna deska MOK

–     spletni portal MOK

–     nalepiti na objekte

–     KS Semedela, Jurčičeva ulica 2, 6000 Koper, obvezno osebno