Preglej vse objave

Sklep o ustavitvi postopka zoper neznane lastnike

Interesno področje:
Rok prijave: 5. 5. 2017
Datum objave:

Številka: 0611-138/2016-8

Datum:   19.04.2017

Občinski inšpektorat Mestne občine Koper, občinski inšpektor Igor Franca, izdaja na podlagi 4. odstavka 135. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1,  126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 81. člena Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/14 in 22/16), zoper neznane lastnike-posestnike, stanovalce, ki gravitarajo na naslovu Klaričeva ulica 9, 9A in 11, 11A, v zadevi odstranitve postavljenega nadstreška na zemljišču s parc. štev. 543/11 k.o. Semedela, po uradni dolžnosti naslednji

                                                                 S K L E P

1. Postopek zoper neznane lastnike-posestnike, stanovalce, ki gravitarajo na naslovu Klaričeva ulica 9, 9A in 11, 11A:

v zadevi odstranitve postavljenega nadstreška na zemljišču s parc. štev. 543/11 k.o. Semedela, navedenega v Odločbi OI, št. 0611-138/2016-5 z dne 07.02.2017, ki je bil postavljen brez soglasja pristojnega občinskega upravnega organa, ter kot tak posledično omejeval uporabo javne površine se ustavi.

                                                           O b r a z l o ž i t e v 

Občinski inšpektor Mestne občine Koper je dne 07.11.2016, po uradni dolžnosti opravil ogled zemljišča s parc. štev. 543/11 k.o. Semedela. Na ogledu je bilo ugotovljeno, da se na navedenem zemljišču, ki ima status javnega dobra v lasti Mestne občine Koper, nahaja montažno kovinski objekt, ki je nad krit z valovito kritino iz umetne mase dimenzij cca. 9m dolžine in cca. 5,5m širine. Iz evidence izdanih dovoljenj za uporabo predmetne površine je bilo ugotovljeno, da za postavitev navedenega objekta ni bilo pridobljeno dovoljenje pristojnega občinskega upravnega organa, ter prav tako gre v tem primeru za omejevanje uporabe javne površine kar pa je v nasprotju s tretjo alinejo prvega odstavka 63. člena Odloka o občinskih cestah in javnih površinah  (Uradni list RS, št. 8/14 in 22/16).

Ker lastniki navedenega montažnega objekta niso bili znani, je bil dne 08.11.2016 izdan Sklep št. 0611-138/2016-2 o uvedbi inšpekcijskega postopka zoper neznane lastnike nedovoljeno postavljenih montažnih objektov – nadstrešnic stoječih na parceli s parc. štev. 543/11 k.o. Semedela., ki je v lasti Mestne občine Koper in ima status javno dobro.

Dovoljenja oziroma kakršnega koli drugega dokazila, ki bi izkazoval, da je bilo za omenjeni poseg postavitve nadstrešnice pridobljeno dovoljenje Mestne občine Koper stranke, uporabniki predmetnega nadsteška, ki so bili s tem namenom vabljeni na razgovor v prostore Občinskega inšpektotrata niso dostavile organu, ki vodi postopek.

Za navedeni poseg torej ni bilo pridobljeno ustrezno dovoljenje pristojnega upravnega organa. Zaradi dejstva, da gre v navedenem primeru za postavitev kovinsko montažnega objekta-nadstreška, brez pridobljenega dovoljenja pristojnega upravnega organa, je inšpektor uvedel inšpekcijski postopek in neznanim zavezancem z Odločbo št. 0611-138/2016-5 z dne 07.02.2017 naložil odstranitev le-tega.

 

Na kontrolnem ogledu dne 06.03.2017 je bilo ugotovljeno, da so neznani zavezanci odstranili predmetni nadstrešek zato se postopek s tem sklepom ustavi.

Ker nadaljevanje postopka ni potrebno v javnem interesu, je sklep o ustavitvi postopka utemeljen.

S tem je sklep utemeljen.

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Župana Mestne občine Koper, v roku 15 dni od njene vročitve. Pritožba se lahko poda pisno priporočeno po pošti, pisno neposredno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je sklep izdal, in se jo po  tarifi  štev. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 ZUUJFO, 84/15-ZZeIP-J in 32/16) kolkuje s 18,10 EUR upravne takse.

Ta sklep je na podlagi 15. člena Zakona o upravnih taksah takse prost.

INŠPEKTOR III:     

Igor Franca, dipl. inž. prom.