Preglej vse objave

Sklep o ustavitvi postopka prodaje nepremičnin objavljeno v Uradnem listu dne 26.10.2007, številka Uradnega lista 98/2007, Št.objave OB-28854/07

Interesno področje:
Rok prijave: 26. 10. 2007
Datum objave:

Na podlagi 12.točke prvega odstavka 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradne objave št. 84/2007) izdajam naslednji

S   K   L   E   P
O USTAVITVI POSTOPKA PRODAJE NEPREMIČNIN OBJAVLJENO V URADNEM LISTU DNE 26.10.2007, številka Uradnega lista 98/2007, št.objave
OB-28854/07

 I.

Na podlagi 12. točke prvega odstavka 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju, države, pokrajin in občin (Uradne objave št. 84/2007), se ustavi postopek prodaje nepremičnin, objavljenih v Uradnem listu dne 26.10.2007, številka Uradnega lista 98/2007, št.objave  OB-28854/27

II.

Organ, ki je pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije..

III.

Ta sklep velja takoj.

Številka: 478-691/2007                                                                   ŽUPAN
Datum:                                                                                               Boris POPOVIČ