05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Sklep o omejevanju uporabe javne površine

Interesno področje: Inšpekcija in redarstvo
Rok prijave: 12. 5. 2017
Datum objave:

Številka: 0611-51/2017-2

Datum:   28.04.2017

Občinski inšpektorat Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, občinski inšpektor, Igor Franca izdaja na podlagi 131. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), ter 81. člena Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, štev. 8/14 in 22/16) v zadevi omejevanja uporabe javne površine, »postavitve zidanih garaž«, brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa, po uradni dolžnosti naslednji

                                                                    SKLEP

 

  1. Uvede se inšpekcijski postopek zoper lastnike nedovoljeno postavljenih zidanih garaž stoječih na zemljišču s parcelno štev. 1470/58 in 1470/47 obe k.o. Semedela, ki je v lasti Mestne občine Koper in ima status javno dobro.
  1. Vabi se osebe, ki so lastniki zidanih garaž, postavljenih na navedenem zemljišču, da se v 8 dneh po tem, ko se šteje, da je bil ta sklep vročen, v času uradnih ur, zglasijo pri Občinskem inšpektoratu Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, (Kletni prostori za večnamensko dvorano »ARENA BONIFIKA«).
  1. V skladu s 94. členom Zakona o splošnem upravnem postopku se šteje, da je ta sklep vročen po preteku 15 dni od dneva objave na samih objektih, oglasni deski MOK, na spletnem portalu MOK in oglasni deski KS Olmo-Prisoje.

                                                                Obrazložitev

Občinski inšpektor je dne 22.03.2017 po uradni dolžnosti na kraju samem, to je na zemljišču s parcelno štev. 1470/58 in 1470/47 obe k.o. Semedela, ugotovil, da so na navedenih parcelah, postavljene tri »zidane garaže«, skupne dolžine cca. 10,8m, globine cca. 5,5m in višine cca. 2,5m v nizu, brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa, ki posledično omejujejo uporabo javne površine.

O ugotovljenih dejstvih je bil dne 22.03.2017 spisan uradni zaznamek št. 0611-51/2017-1.

Ker gre v tem primeru za objekte, ki so že postavljeni in za katere lastništvo predhodno ni bilo mogoče ugotoviti, se je Občinski inšpektor Mestne občine Koper odločil, da uvede inšpekcijski postopek zoper lastnike navedenih postavljenih objektov-zidanih garaž po uradni dolžnosti zaradi nedovoljene postavitve le-teh.

Ker stranke inšpekcijskemu organu niso znane, je bil uveden postopek zoper njih z javnim naznanilom, kot to določa 131. člen Zakona o splošnem upravnem postopku.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper ta sklep pritožba ni dovoljena, 258. člen ZUP.

Na podlagi 2. točke 23. člena. Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB in 14/15-ZUUJFO, 84/15 ZZeIP-J in 32/16) se za ta sklep taksa ne plača.

             

                                                                                                     INŠPEKTOR III:                                       

                                                                                   Igor Franca, dipl. inž. prom.