Preglej vse objave

Sklep o odstranitvi osemnajstih nedovoljeno postavljenih objektov (nadstrešnic)

Interesno področje:
Rok prijave: 30. 9. 2015
Datum objave:

Številka:   0611-47/2015-13

Datum:     09.09.2015

Občinski inšpektor Mestne Občine Koper izdaja na podlagi 1. odstavka 297. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 70/00, 52/02, 73/04, 119/05, 126/07, 65/08, 08/10 in 82/13, v nadaljevanju ZUP), 81. člena Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Ur. l. RS, št. 8/2014) v izvršilni zadevi odstranitve nadstrešnic stoječih na zemljišču s parcelno številko 468/1 k.o. Semedela, po uradni dolžnosti naslednji

S  K  L  E  P

  1. Odločba občinskega inšpektorja Mestne občine Koper štev. 0611-47/2015 z dne 02.07.2015, s katero je bila zavezancem-neznanim lastnikom, naložena obveznost odstranitve 18 nadstrešnic  (petnajst (15) nadstrešnic dimenzij cca 3m x 5,5m nad kritih s poševno postavljeno valovito azbestno kritino, žleb in štiri odtočne cevi meteornih vod, eno (1) nadstrešnico dimenzij cca 3m x 4,5m nad krito z poševno postavljeno azbestno kritino in dve (2) nadstrešnici dimenzij cca 3m x 6,5m nad kritih z valovito pločevinasto kritino), postavljenih v nizu na zemljišču s parcelno številko 468/1 k.o. Semedela, v naravi javno dobro v lasti Mestne občine Koper, brez dovoljenja pristojnega občinskega organa je postala dne 6.08.2015, izvršljiva ter se dovoljuje njena izvršba.
  1. Neznanim zavezancem se daje opozorilo, da v naknadnem roku 3 dni od vročitve tega sklepa izpolnijo obveznost navedeno v 1. točki tega dispozitiva.
  1. Če neznani zavezanci tudi v naknadno odrejenem roku iz 2. točke tega dispozitiva  ne bo izpolnil naložene obveznosti, bo po poteku roka to dejanje na njihove stroške opravilo Javno podjetje Komunala Koper d.o.o., v torek, 29.09.2015 ob 08.00 uri.
  1. Šteje se, da je ta sklep vročen po preteku 15 dni od dneva objave na oglasni               deski MOK, e-portalu MOK in samem objektu.
  1. O stroških postopka v zvezi s to  izvršbo bo zavezancu  izdan poseben sklep.
  1. Pritožba zoper ta sklep ne zadrži izvedbe izvršbe.

O b r a z l o ž i t e v

Z odločbo navedeno v prvi točki izreka tega sklepa je bila zavezancem – neznanim lastnikom objektov (18 nadstrešnic), postavljenih na zemljišču s parcelno številko 468/1 k.o. Semedela – javno dobro v lasti Mestne občine Koper, brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa, naložena obveznost, da morajo v roku tridesetih (30) dni po vročitvi te odločbe, le – te odstraniti. Rok za izpolnitev obveznosti je potekel 6.08.2015. Navedena odločba je vročena dne 7.07.2015. Pri ponovnem kontrolnem inšpekcijskem ogledu dne 08.09.2015 je bilo ugotovljeno, da so tri nadstrešnice odstranjene, z ostalih pa le kritina. Ker nekateri neznani zavezanci navedene naložene obveznosti niso izpolnili v celoti, je bilo treba na podlagi 282. člena ZUP, dovoliti upravno izvršbo. Neznani zavezanci so bil že z izvršljivo odločbo opozorjeni, da bo upravno izvršbo opravil inšpekcijski organ, če sami ne bodo opravil naložene obveznosti. Zato se je na podlagi prvega odstavka 297. člena ZUP dovolila izvršba odločbe po drugi osebi, če neznani zavezanci tudi opozorilu ne bi sledili in v naknadnem roku, določenem v tem sklepu, sami ne bi izpolnil naložene obveznosti.

Četrta točka temelji na določbah 94. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 119/05, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).

Izrek o stroških postopka v peti točki tega sklepa temelji na 117. členu ZUP (Uradni list RS št. 70/00, 52/02, 73/04, 119/05, 126/07, 65/08, 08/10 in 82/13), izrek v šesti točki tega sklepa pa  na določbi tretjega odstavka 292. člena ZUP.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper ta  sklep je samo iz razlogov 1. odstavka 292. člena ZUP (Uradni list RS št. 70/00, 52/02, 73/04, 119/05, 126/07, 65/08, 08/10 in 82/13) dovoljena pritožba na Župana Mestne občine Koper, ki se vloži v 15. dneh od objave tega sklepa. Pritožba se lahko poda pisno priporočeno po pošti, pisno neposredno ali ustno na zapisnik pri organu,  ki je odločbo izdal in se jo po tarifi štev. 2 Zakona o upravnih taksah Zakona o upravnih taksah (Uradni list R Slovenije, št. 44/00, 81/00, 42/02, 18/04, 40/04, 91/05, 14/07, 126/07, 88/10 in 106/10), kolkuje z 18,12 EUR upravne takse.

Ta sklep je na  podlagi 15. člena Zakona o upravnih taksah takse prost.

                                                                          Inšpektor I

                                                                           Valter KOZLOVIČ, dipl. upr. org.  l.r.

 

 

VROČITI:

–      objava na oglasni deski Mestne občine Koper,

–      objava na spletnem portalu Mestne občine Koper;

–      na objektu

–      arhiv, tu;