Preglej vse objave

Sklep o odstranitvi nedovoljeno postavljenega montažnega objekta (nadstrešek)

Interesno področje:
Rok prijave: 24. 7. 2015
Datum objave:

Številka: 0611-102/2015-2

Datum:         09.07.2015

Občinski inšpektorat Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper izdaja na podlagi 131. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), 2. odstavka 29. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Koper (Uradne objave, štev. 30/01 in 29/03 in Uradni list RS št. 39/07 in 110/10), ter 81. člena Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, štev. 8/14) po uradni dolžnosti naslednji

SKLEP

  1. Uvede se upravni postopek zaradi odstranitve nedovoljeno postavljenega montažnega objekta (nadstrešek) na zemljišču s parcelno štev. 468/58, k.o. Semedela v lasti Mestne občine Koper, zoper lastnike oz. uporabnike le-tega.
  1. Vabi se osebe, ki so lastniki ali uporabniki montažnega objekta, postavljenega na navedenem zemljišču, da se v 15 dneh po tem, ko se šteje, da je bil ta sklep vročen, zglasijo pri Občinskem inšpektoratu Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, (Kletni prostori za večnamensko dvorano »ARENA BONIFIKA«).
  1. V skladu s 94. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list. RS, št. 24/06-UPB, 105-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) se šteje, da je ta sklep vročen po preteku 15 dni od dneva objave na samih objektih, oglasni deski MOK in na spletnem portalu MOK.

obrazložitev

Občinski inšpektor je dne 08.07.2015 ob 12.15 uri na kraju samem, to je na zemljišču s parcelno štev. 468/58 k.o. Semedela, ugotovil, da je na navedeni parceli, postavljen montažni objekt-nadstrešek brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa.

Ker gre v tem primeru za objekt, ki je že postavljen in katerega lastništvo ni bilo mogoče ugotoviti, je Občinski inšpektorat Mestne občine Koper odločil, da uvede postopek zoper lastnike oz. uporabnike navedenega postavljenega objekta po uradni dolžnosti zaradi odstranitve nedovoljene postavitve le-tega.

Ker stranke inšpekcijskemu organu niso znane, je bil uveden postopek zoper njih z javnim naznanilom, kot to določa 131. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper ta sklep ni dovoljena posebna pritožba

Na podlagi 2. točke 23. člena. Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10- UPB in 14/15-ZUUJFO ) se za ta sklep taksa ne plača.

   

          INŠPEKTOR III : 

                                                                                Igor Franca, dipl. inž. prom.