Preglej vse objave

Sklep o odstranitvi nedovoljenih objektov – garaž

Interesno področje:
Rok prijave: 17. 7. 2015
Datum objave:

Številka: 0611-50/2014-5

Datum:  29.06.2015

Občinski inšpektor,  Mestne občine Koper, izdaja na podlagi 131. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št., 24/06, 126/07 in 65/2008, 47/09, 48/09, 08/10, 82/2013 ), 2. odstavka 29. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju uprave Mestne občine Koper (Uradne objave, štev. 30/01, 29/03 in  Uradni list RS 39/07, 110/10) ter 81. člena Odloka o Občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, štev. 8/2014) po uradni dolžnosti naslednji

SKLEP

  1. Uvede se upravni postopek zaradi odstranitve nedovoljeno postavljenih  objektov (garaž) na zemljišču s parcelno štev. 561/3 in 551/1 obe k.o. Koper na Pobegovi ulici v lasti Mestne občine Koper, zoper lastnike oz. uporabnike le-te.
  1. Vabi se osebe, ki so lastniki ali uporabniki objektov, postavljenih na navedenem  zemljišču, da se v 15 dneh po tem, ko se šteje, da je bil ta sklep vročen, zglasijo v času uradnih ur pri Občinskem inšpektoratu Mestne občine Koper,  Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, ( kletni prostori za večnamensko dvorano » ARENA Bonifika«)
  1. V skladu s 94. členom zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/06, 126/07 in 65/08, 47/09, 48/09, 08/10, 82/2013) se šteje, da je ta sklep vročen po preteku 15 dni od dneva objave na samih objektih,  oglasni deski MOK, spletnem portalu MOK.

obrazložitev

Občinski inšpektor je dne 7.04.2015 ob 9.50 uri na kraju samem, to je na zemljišču s parcelno štev. 561/3 in 551/1 obe k.o. Koper, ugotovil, da se na navedenih parcelah, postavljeni objekti-garaže brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa.

Ker gre v tem primeru za objekte, ki so že postavljeni in katerega lastništvo ni bilo mogoče ugotoviti, je občinski inšpektor odločil, da uvede postopek zoper lastnike oz. uporabnike  postavljenih objektov po uradni dolžnosti zaradi odstranitve nedovoljene postavitve le-teh.

Ker stranka inšpekcijskemu organu ni znana, je bil uveden postopek zoper njo z javnim naznanilom, kot to določa 131. člen  zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/06, 126/07 in 65/08, 47/09, 48/09, 08/10, 82/2013).

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper ta sklep ni dovoljena posebna pritožba

Na podlagi 2. točke 23. člena. Zakona o upravnih taksah (Uradni list. RS, št. 106/2010- UPB in 14/15 ZUUJFO ) se za ta sklep taksa ne plača.

INŠPEKTOR III:
Zdenko Bakarič

Vročiti:

 

–          objava spletni portal MOK

–          oglasna deska MOK

–          nalepiti na objekt