Preglej vse objave

Sklep o odstranitvi montažnih objektov

Interesno področje:
Rok prijave: 29. 3. 2018
Datum objave:

Številka : 0611-50/2014-23

Datum :   29. 03. 2018

Občinski inšpektor, Občinskega inšpektorata Mestne občine Koper, izdaja na podlagi 81. člena Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Ur. l. RS., št. 8/2014, 22/2016) in 2. odstavka 217. člena ZUP ter 297. člena Zakona o splošnem upravnem postopku ( Uradni list RS, št.  24/06-UPB, 105/06- ZUS-1, 126/07, 65/08, 08/10 in 82/13) po uradni dolžnosti, neznanim lastnikom, posestnikom – prebivalcem Pobegove ulice v Kopru v zadevi odstranitve montažnih objektov – garaž na zemljišču s parcelno številko 561/3 in 551/1 k.o. Koper – javno dobro, po uradni dolžnosti naslednji

S K L E P

1. Odločba številka: 0611-50/2014-16 z dne 5.02.2018 s katero je bila neznanim lastnikom – stanovalcem Pobegove ulice, da morajo v roku  tridesetih (30) dni po prejemu te odločbe iz zemljišča s parc. štev. 561/3 in 551/1, k.o. Koper, na  Pobegovi ulici v naravi javna površina v lasti Mestne občine Koper, odstraniti enostavni montažni objekt – garažo dimenzij cca 3m x 5m, ki se vodi pod zaporedno št. 4 in je postavljena brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa ter omogočiti uporabo javne površine, je postala izvršljiva dne 13. 03. 2018, zato se njena izvršba dovoljuje.

2. Zavezanci morajo v naknadnem roku osmih (8) dni po prejetju tega sklepa izpolniti naloženo obveznost, navedeno v prvi točki tega dispozitiva.

4. Če zavezanci v roku določenem v drugi točki dispozitiva na bodo izpolnili naložene obveznosti oziroma ne bodo opravili naloženega dejanja, bo izvršba opravljena v torek  19. 04. 2018 ob 09.00 uri  s strani javnega podjetja Marjetica Koper.

5. O stroških postopka v zvezi s to izvršbo bo izdan poseben sklep v kolikor zavezanci bodo znani.

6. Pritožba zoper ta sklep ne zadrži izvedbe izvršbe.

Obrazložitev:

Z odločbo, navedeno v 1. točki izreka tega sklepa, je bila  inšpekcijskim zavezancem- neznanim lastnikom – stanovalcem Pobegove ulice naložena obveznost, da morajo iz zemljišča s parc. štev. 561/3 in 551/1, k.o. Koper, na  Pobegovi ulici v naravi javna površina v lasti Mestne občine Koper, odstraniti enostavni montažni objekt – garažo dimenzij cca 3m x 5m, ki se vodi pod zaporedno št. 4 in je postavljena brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa ter omogočiti uporabo javne površine. Zavezancem je odločba štev. 0611-50/2014-16 z dne 5.02.2018  bila objavljena in pritrjena na objekt dne 7.02.2018 in se  po preteku petnajstih (15) dni dne 23.2.2018 smatra po ZUP-u kot vročena  in je postala dne 26.03.2018 izvršljiva. Na kontrolnem ogledu dne 26.03.2018 je bilo ugotovljeno, da zavezanci zahtevanih obveznosti niso izpolnili.

Ker zavezanci naložene obveznosti niso izpolnili, je bilo treba na podlagi 282. člena  ZUP dovoliti upravno izvršbo. Zavezanci so bili z izvršljivo odločbo opozorjeni, da bo upravno izvršbo opravil inšpekcijski organ na njihove stroške, če sami ne bodo opravila naloženega dejanja.

Zato se je na podlagi  prvega odstavka 297. člena ZUP dovolila izvršba odločbe po drugi osebi, če zavezanci tudi opozorilu ne bi sledili in v naknadnem roku, določenem v tem sklepu, sami ne bi izpolnili naložene obveznosti.

Izrek o stroških v 4. točki tega sklepa temelji na 117. členu ZUP, izrek v 5. točki tega sklepa pa  na določbi  tretjega odstavka 292. člena ZUP.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper ta  sklep je samo iz razlogov 3. odstavka 292. člena ZUP  dovoljena pritožba na Župana Mestne občine Koper,  ki se vloži v 15. dneh od vročitve tega sklepa. Pritožba se lahko poda pisno priporočeno po pošti, pisno neposredno ali ustno na zapisnik pri organu, , ki je sklep izdal in se jo po tarifi štev. 2. Zakona o upravnih taksah (Uradni list R Slovenije, štev. 8/2000, 44/2000 in 41/2001), kolkuje s 18, 10 EUR upravne takse.

Ta sklep je na  podlagi 15. člena Zakona o upravnih taksah takse prost

                                                                         INŠPEKTOR III:

Zdenko Bakarič,  dipl. upr. org.