Preglej vse objave

Sklep o odstranitvi montažnih objektov-nadstrešnic

Interesno področje:
Rok prijave: 9. 7. 2015
Datum objave:

Številka: 0611-47/2015

Datum:  23.06.2015

Občinski inšpektorat Mestne občine Koper, občinski inšpektor, izdaja  na podlagi 90. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), v upravni zadevi odstranitve montažnih objektov – nadstrešnic  po uradni dolžnosti naslednji

SKLEP

  1. Matej Domjo – odvetnik, Šmarska cesta 5, 6000 Koper, se v inšpekcijskem postopku zoper neznane stranke-lastnike nadstrešnic postavljene na zemljišču s parcelno številko 468/1 k.o. Semedela, brez dovoljenja pristojnega občinskega organa, postavi kot skupni pooblaščenec za vročanje.
  1. V postopku niso nastali posebni stroški.

Obrazložitev

Občinski inšpektor je dne 14.04.2015 ob 13.00 uri po uradni dolžnosti na kraju samem ugotovil, da so na zemljišču s parcelno štev. 468/1 k.o. Semedela – javno dobro, postavljeni kovinski objekti – nadstrešnice brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa. Ker gre v tem primeru za objekte, ki so že postavljeni in katerih lastništvo ni bilo mogoče ugotoviti je Občinski inšpektorat Mestne občine Koper odločil, da uvede postopek zoper lastnike-uporabnike navedenih objektov po uradni dolžnosti, zaradi odstranitve le-teh.

Ker stranke inšpekcijskemu organu niso znane, je bil uveden postopek zoper njih z javnim naznanilom, kot to določa 131. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).

1. odstavek 90. člena Zakona o upravnem postopku pravi, da kadar je več strank skupaj udeleženih v postopku z istovetnimi zahtevki, pa nimajo skupnega pooblaščenca, morajo pri prvem dejanju v postopku naznaniti organu skupnega pooblaščenca za vročitve. Dokler ne naznanijo skupnega pooblaščenca za vročitve, se šteje za takega pooblaščenca tista izmed strank, ki je na prvi skupni vlogi prva podpisana ali navedena. Če se ne more na tak način določiti pooblaščenec, lahko določi uradna oseba, ki vodi postopek, za pooblaščenca katerokoli od teh strank. Če je strank veliko ali če so iz raznih krajev, lahko naznanijo več takih pooblaščencev in navedejo, katere od strank bo zastopal posamezen pooblaščenec; to lahko stori tudi sama uradna oseba.

V drugem odstavku taistega člena je navedeno, da skupni pooblaščenec za vročitve mora brez odlašanja obvestiti vse stranke o dokumentu, ki ga je zanje prejel, in jim omogočiti, da ga pregledajo, prepišejo in overijo; dokument hrani praviloma pooblaščenec.

Tretji odstavek navaja, da v dokumentu, ki se vroči pooblaščencu za vročitve, morajo biti navedene vse osebe, za katere se vroča.

Ker so stranke organu, ki vodi postopek neznane je organ določil strankam skupnega pooblaščenca za vročitve.

V postopku niso nastali stroški opredeljeni v desetem poglavju Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), s čimer je utemeljena druga točka izreka.

Sklep je izdan po uradni dolžnosti in je na podlagi 22. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št 106/10 – UPB in 14/15 – ZUUJFO), takse prost.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper ta sklep pritožba v skladu s 258. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), ni dovoljena.

                                    

            INŠPEKTOR I : 
Valter Kozlovič, dipl.upr.org