Preglej vse objave

Sklep o odstranitvi montažnih objektov – nadstreški

Interesno področje:
Rok prijave: 21. 7. 2015
Datum objave:

Številka: 0611-49/2015-3

Datum:         06.07.2015

Občinski inšpektorat Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper izdaja na podlagi 90. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), v upravni zadevi odstranitve montažnih objektov – nadstreški po uradni dolžnosti naslednji

SKLEP

  1. Matej Domjo – odvetnik, Šmarska cesta 5, 6000 Koper, se v predmetnem postopku postavi kot skupni pooblaščenec za vročanje.
  1. Stranke organu, ki vodi postopek odstranitve montažnih objektov – nadstreški, ki so postavljeni brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa,  in se nahajajo na zemljišču s parc. štev. 468/129 k.o. Semedela, v naravi javno dobro – pota v lasti Mestne občina Koper niso znane.
  1. V postopku niso nastali posebni stroški.

Obrazložitev

Občinski inšpektor je dne 07.04.2015 ob 10.00 uri na kraju samem, to je na zemljišču s parcelno štev. 468/129 k.o. Semedela, ugotovil, da so na navedeni parceli, postavljeni montažni objekti-nadstreški brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa. Ker gre v tem primeru za objekte, ki so že postavljeni in katerih lastništvo ni bilo mogoče ugotoviti, je Občinski inšpektorat Mestne občine Koper odločil, da uvede postopek zoper lastnike oz. uporabnike navedenih postavljenih objektov po uradni dolžnosti zaradi odstranitve nedovoljene postavitve le-teh.

Ker stranke inšpekcijskemu organu niso znane, je bil uveden postopek zoper njih z javnim naznanilom, kot to določa 131. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).

1. odstavek 90. člena Zakona o upravnem postopku pravi, da kadar je več strank skupaj udeleženih v postopku z istovetnimi zahtevki, pa nimajo skupnega pooblaščenca, morajo pri prvem dejanju v postopku naznaniti organu skupnega pooblaščenca za vročitve. Dokler ne naznanijo skupnega pooblaščenca za vročitve, se šteje za takega pooblaščenca tista izmed strank, ki je na prvi skupni vlogi prva podpisana ali navedena. Če se ne more na tak način določiti pooblaščenec, lahko določi uradna oseba, ki vodi postopek, za pooblaščenca katerokoli od teh strank. Če je strank veliko ali če so iz raznih krajev, lahko naznanijo več takih pooblaščencev in navedejo, katere od strank bo zastopal posamezen pooblaščenec; to lahko stori tudi sama uradna oseba.

V drugem odstavku taistega člena je navedeno, da skupni pooblaščenec za vročitve mora brez odlašanja obvestiti vse stranke o dokumentu, ki ga je zanje prejel, in jim omogočiti, da ga pregledajo, prepišejo in overijo; dokument hrani praviloma pooblaščenec.

Tretji odstavek navaja, da v dokumentu, ki se vroči pooblaščencu za vročitve, morajo biti navedene vse osebe, za katere se vroča.

Ker so stranke organu, ki vodi postopek neznane je organ določil strankam skupnega pooblaščenca za vročitve.

V postopku niso nastali stroški opredeljeni v desetem poglavju Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), s čimer je utemeljena tretja točka izreka.

Sklep je izdan po uradni dolžnosti in je na podlagi 22. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št 106/10 – UPB in 14/15 – ZUUJFO), takse prost.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper ta sklep pritožba v skladu s 258. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), ni dovoljena.

                                    

          INŠPEKTOR III :                                       

                                                                                 Igor Franca, dipl. inž. prom.

Vročiti:

–    Matej Domjo – odvetnik, Šmarska cesta 5, 6000 Koper, obvezno osebno

–          Oglasna deska MOK

–          Spletni portal MOK