Preglej vse objave

Sklep o dovolitvi izvršbe

Interesno področje:
Rok prijave: 12. 4. 2017
Datum objave:

Številka: 0611-136/2016-5

Datum:    29.03.2017

Občinski inšpektorat Mestne občine Koper, občinski inšpektor Igor Franca izdaja na podlagi 81. člena Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/2014), ter 1. odstavka 290. in 1. odstavka 297. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v postopku zoper neznane lastnike-posestnike, stanovalce, ki gravitarajo na naslovu Cesta na Markovec 10 in 10A, v zadevi odstranitve postavljenega nadstreška na zemljišču s parc. štev. 543/35 k.o. Semedela, po uradni dolžnosti naslednji

                                            S  K  L  E  P

1. Odločba občinskega inšpektorata Mestne občine Koper št. 0611-136/2016-3 z dne 07.02.2017, vročena 23.02.2017, s katero je bilo neznanim zavezancem, lastnikom-posestnikom, stanovalcem, ki gravitirajo na naslovu Cesta na Markovec 10 in 10A naloženo, da morajo v roku trideset dni po prejemu le te odstraniti montažno kovinsko nadstrešnico, dimenzij cca. 22m x 5,5m nad krito z valovito azbestno kritino postavljeno brez soglasja pristojnega upravnega organa, je postala dne 27.03.2017 izvršljiva, zato se dovoli njena izvršba.

2. Zavezancem se daje opozorilo, da v naknadnem roku, petnajstih dni po vročitvi tega sklepa, izpolnijo naloženo obveznost, navedeno v 1. točki tega dispozitiva.

3. Če zavezanci v naknadno odrejenem roku iz 2. točke tega dispozitiva ne bodo izpolnili naložene obveznosti oziroma ne bodo opravili naloženega dejanja, bo izvršba opravljena v torek. 09. 05. 2017 ob 08.00 uri po tretji osebi, na stroške zavezancev v kolikor bodo le ti znani.

4. Pritožba zoper ta sklep ne zadrži izvedbe izvršbe.

 

                                                         

                                           O b r a z l o ž i t e v

 

Z odločbo navedeno v prvi točki izreka tega sklepa je bila zavezancem naložena obveznost, da morajo v roku tridesetih dni od vročitve odločbe odstraniti montažno kovinsko nadstrešnico, dimenzij cca. 22m x 5,5m nad krito z valovito azbestno kritino postavljeno, na zemljišču s parc. štev. 543/35 k.o. Semedela, brez soglasja pristojnega upravnega organa.

Na kontrolnem ogledu dne 27.03.2016 je bilo ugotovljeno, da zavezanci naloženih obveznosti niso izpolnili v celoti saj je bila odstranjena le valovita azbestna kritina medtem, ko je kovinska konstrukcija še vedno postavljena na lokaciji.

Glede na ugotovljena dejstva na terenu je bilo zato treba zavezancem na podlagi 297. člena ZUP (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) zagroziti, da bo opravljena upravna izvršba na stroške zavezancev.

Izrek, da pritožba ne zadrži izvedbe izvršbe, temelji na določbi, 3. odstavka 292. člena ZUP.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper ta sklep je samo iz razlogov 1. odstavka 292. člena ZUP (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)  dovoljena pritožba na Župana Mestne občine Koper,  ki se vloži v 15. dneh od vročitve tega sklepa. Pritožba se lahko poda pisno priporočeno po pošti, pisno neposredno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal in se jo po tarifi štev. 2. Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB in 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J in 32/16), kolkuje s 18.10 EUR upravne takse.

Ta sklep je na  podlagi 15. člena Zakona o upravnih taksah takse prost.

                                                                                                                                     INŠPEKTOR III:

                                                                        Igor Franca, dipl. inž. prom.

VROČITI:

     –   oglasna deska MOK,

–   spletni portal MOK,

–   nalepiti na objekte,

–   KS Semedela, Jurčičeva ulica 2, 6000 Koper, obvezno osebno