Preglej vse objave

Razpisna dokumentacija za prenovo objekta Gledališča Koper

Interesno področje:
Rok prijave: 25. 2. 2008
Datum objave:

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
ZA

PRENOVO OBJEKTA GLEDALIŠČA KOPER

oddaja javnega naročila po odprtem postopku – gradnje

po sklopih:
1.    sklop: gradbena, obrtniška in instalaterska dela
–    investicijsko vzdrževalna dela v veliki dvorani in foayeju Gledališča Koper,
–    prenova poslovnih prostorov na Verdijevi 5 v Kafe Teater in povezava z objektom Gledališče
–    ureditev kotlarne in obnova instalacij celotnega objekta.

2.    sklop: dobava in montaža opreme prenovljenega dela Gledališča Koper
–    velike dvorane in foayeja Gledališča Koper,
–    prenovljenih poslovnih prostorov na Verdijevi 5 v Kafe Teater
–    spremljajočih prenovljenih prostorov.

Javni razpis objavljen na portalu javnih naročil RS, št. JN410/2008 z dne 22.01.2008

Predhodna objava v Uradnem listu RS, št. 33 z dne 13.04.2007 in Uradnem listu EU dne 10.04.2007.

1.   POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za prenovo objekta Gledališča Koper in sicer:
1. sklop: gradbena, obrtniška in instalaterska dela
–    investicijsko vzdrževalna dela v veliki dvorani in foayeju Gledališča Koper,
–    prenova poslovnih prostorov na Verdijevi 5 v Kafe Teater in povezava z objektom Gledališče
–    ureditev kotlarne in obnova instalacij celotnega objekta.
2.sklop: dobava in montaža opreme prenovljenega dela Gledališča Koper.
–    velike dvorane in foayeja Gledališča Koper,
–    prenovljenih poslovnih prostorov na Verdijevi 5 v Kafe Teater
–    spremljajočih prenovljenih prostorov.
Ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezni sklop ali za oba sklopa skupaj.
Po ocenitvi ponudb po posameznih sklopih in ocenitvi ponudb za vse sklope skupaj bo naročnik sklenil pogodbo z enim ali več ponudniki, z najugodnejšo kombinacijo ponudb. Naročnik si pridržuje pravico,da ne odda celotnega javnega naročila  ali posameznega sklopa.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 25.02.2008 do vključno 11.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Kontaktna oseba naročnika je Sibila Ludvik, Samostojna investicijska služba, telefonska številka 05 6646 227, elektronski naslov: sibila.ludvik@koper.si.

Župan
Boris Popovič, l.r.