Preglej vse objave

Razpis za prosto delovno mesto – VIŠJI SVETOVALEC – ZA OBČINSKI SVET

Interesno področje:
Rok prijave: 22. 11. 2016
Datum objave:

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-upb3, 65/08, 69/08 -ZTFI-A, 69/08 – ZZavr-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja javni natečaj za zasedbo enega prostega uradniškega delovnega mesta:

 

VIŠJI SVETOVALEC – ZA OBČINSKI SVET

– eno prosto delovno mesto (m/ž)

Delovno mesto Višji svetovalec – za občinski svet v službi za občinski svet v Uradu za splošne zadeve je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih Višji svetovalec I (IV. stopnja naziva) in Višji svetovalec II (V. stopnja naziva). Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu Višji svetovalec II.

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja); smeri: 34 – poslovne in upravne vede ali 38 – pravne vede,
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine in višja raven znanja jezika

narodne skupnosti – italijanščine),

 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe (najmanj VII/1 tarifni razred), ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec (status javnega uslužbenca) pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se lahko skrajšajo skladno z določili Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti navedeno usposabljanje, na katero ga bo napotil župan, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo tudi, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga bo moral v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Delovne naloge:

 • zbiranje in analiziranje pravnih virov in drugih podatkov za pripravo predpisov in splošnih aktov s področja občinskega sveta,
 • opravljanje drugih zahtevnejših normativno pravnih, analitičnih in drugih strokovnih opravil s področja občinskega sveta,
 • koordiniranje pri izvajanju zahtevnejših nalog s področja dela občinskega sveta,
 • vodenje raznovrstnih zahtevnih upravnih in drugih postopkov na I. stopnji,
 • organiziranje priprave sej občinskega sveta, sodelovanje na sejah ter nudenje strokovne pomoči z delovnega področja,
 • oblikovanje pregleda sprejetih sklepov, stališč in aktov občinskega sveta,
 • priprava gradiv (sklepov, odločb,…) za uradno objavo,
 • pomoč pri vodenju, organiziranju in koordiniranju dela v službi ter nadomeščanje vodje službe v njegovi odsotnosti,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu vodje službe.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami na pravnem področju.

Prijava na javni natečaj mora vsebovati:

 1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (z navedbo datuma začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela);
 3. Izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oziroma izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima);
 4. Izjavo o izpolnjevanju pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine;
 5. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede višje ravni znanja jezika italijanske narodne skupnosti, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno;
 6. Izjavo o izpolnjevanju pogoja uporabniškega znanja za delo z računalnikom;
 7. Izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka (v kolikor ga kandidat ima);
 8. Izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni

dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 1. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Koper pridobitev podatkov iz 8. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbirni postopek bo opravljen v obliki  presojanja strokovne usposobljenosti kandidatov iz dokumentacije, osebnega razgovora in na podlagi vprašalnika. Delovne izkušnje, izobrazba in ostali pogoji se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela, smer, stopnja izobrazbe in drugo.

Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Mestne občine Koper, v njenih uradnih prostorih ter na terenu.

Kandidat se prijavi na javni natečaj tako, da vloži prijavo v pisni obliki in jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na javni natečaj za DM: Višji svetovalec – za občinski svet,  št. 100-107/2016« in sicer v roku 8 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Informacije o izvedbi javnega natečaja dajeta Bogdana Novak in Katja Turk, zaposleni v kadrovski službi Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se ne uvrstijo v izbirni postopek, o čemer se vsakemu kandidatu izda sklep. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 100-107/2016

Datum:    14.11.2016

Datum  objave na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si):  14.11.2016

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ŽUPAN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Boris Popovič