Preglej vse objave

Razpis za imenovanje direktorja Pokrajinskega muzeja Koper

Interesno področje:
Rok prijave: 9. 6. 2017
Datum objave:

Številka: 014-14/2017

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (UO 40/00, 30/01, 29/03, in UL RS št. 90/05, 67/06, 39/08) in na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper (Uradne objave št. 10/2004, Uradni list RS, št.56/12), župan Mestne občine Koper objavlja razpis za imenovanje

 

DIREKTORJA POKRAJINSKEGA MUZEJA KOPER,

Kidričeva 19, 6000 Koper

Kandidat  mora poleg splošnih pogojev, ki jih predpisuje zakon, izpolnjevati še naslednje pogoje:

–          univerzitetno, visoko strokovno ali višjo izobrazbo družboslovne smeri;

–          poznavanje muzejske ali njej sorodne stroke in dejavnosti, ki jo opravlja zavod;

–          najmanj tri let delovnih izkušenj v muzejski ali njej sorodni stroki;

–          aktivno znanje italijanskega jezika in enega od svetovnih jezikov;

–          obvladovanje uporabe računalnika;

–          organizacijske in vodstvene sposobnosti.

Ob prijavi na razpis mora kandidat za direktorja predložiti program razvoja zavoda.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v roku 8 dni od dneva objave razpisa na naslov Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva 10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici s pripisom ”Razpis-direktor Pokrajinskega muzeja Koper”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonsko predvidenem roku.