Preglej vse objave

Razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 22. 4. 2005
Datum objave:

Javni stanovanski sklad Mestne občine Koper razpisuje :

                                                                       JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

                                                                      Predmet razpisa

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper  razpisuje oddajo v najem okvirno 52 stanovanj v zazidavi Nad Dolinsko v Kopru, ki bodo uspelim upravičencem oddana v najem predvidoma v letu 2005.

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:
lista A (za najmanj 37 stanovanj) predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Ur. list RS, št. 14/04 in 34/04), v nadaljevanju – pravilnik, niso zavezanci za plačilo varščine;
lista B (za največ 15 stanovanj) predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na dohodek zavezani plačati varščino.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis od 25. 3. 2005 do vključno 22. 4. 2005 v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, v pritličju Verdijeve ulice 10 v Kopru, vsak delovni dan od 8. ure do 12. ure in v sredo od 14. ure do 17. ure.

Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v višini 50 točk za vlogo in 200 točk za izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 8/00 s spremembami), kar znaša 4.250,00 SIT. Upravna taksa v znesku 4.250,00 SIT se plača v vložišču MOK.

Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi bo sprejemala sprejemna pisarna MOK do vključno  22. 4. 2005, in sicer vsak delovni dan od 8.  do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do 17. ure.

Vse informacije zainteresirani dobijo na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Koper,
Nazorjev trg 5 v času uradnih ur:
– ponedeljek 8.00 –12.00
– sreda 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00
– petek 8.00 –12.00

ter na naslednji telefonski številki. 6646-421.

Direktor:
Darko Kavre, univ.dipl.ekon. l.r.