05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Razpis “Strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve VII/1 – za občinski prostorski načrt v Oddelku za prostorsko načrtovanje in urejanje prostora v Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine”

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 27. 7. 2020
Datum objave:

Na podlagi 33. in 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, v nadaljevanju: ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS in 81/19, v nadaljevanju: ZDR) Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja javno objavo za zasedbo enega strokovno-tehničnega delovnega mesta

 

STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE VII/1 – ZA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT
v Oddelku za prostorsko načrtovanje in urejanje prostora v Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine (m/ž)
za določen čas 2 (dveh) let, s polnim delovnim časom

 

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine in višja raven znanja jezika narodne skupnosti – italijanščine),
 • uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami).

 

Na delovnem mestu se opravljajo naslednje naloge:

 • strokovna pomoč pri izvedbi aktivnosti vezanih na pripravo občinskega prostorskega načrta,
 • vodenje spisa občinskega prostorskega načrta in zabeležk sestankov,
 • intenzivno strokovno delo v času javne razgrnitve in obravnave (priprava in zbiranje pripomb po vseh krajevnih skupnostih, pomoč pri predstavitvah, pomoč pri javnih naročilih za pripravo različnih strokovnih nalog),
 • urejanje grafičnih podatkov,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

 

Pisna prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj (z navedbo datuma začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela),
 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine,
 4. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede višje ravni znanja jezika italijanske narodne skupnosti, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno (osnovna šola, srednja šola, izpit, tečaj, idr.),
 5. izjavo o izpolnjevanju pogoja uporabniškega znanja za delo z računalnikom.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis v katerem naj kandidat navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.  Izobrazba se dokazuje z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela, smer in stopnja izobrazbe. Za preverjanje izpolnjevanja pogojev znanja uradnega jezika se upoštevajo področni predpisi in interni akti.

 

Z izbranim kandidatom bo zaradi začasno povečanega obsega dela sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 2 (dveh) let, s polnim delovnim časom, z razveznim oziroma odložnim pogojem, da izbrani kandidat uspešno opravi poskusno delo v trajanju treh mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v drugih uradnih prostorih ter na terenu.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava za delovno mesto: Strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve VII/1 – za občinski prostorski načrt« in sicer v roku 10 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Mestna občina Koper prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Dodatne informacije o objavi dajeta Katja Turk in Bogdana Novak, zaposleni v Oddelku za organizacijo in kadre Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

 

Izbira kandidata, s katerim bo sklenjena pogodba o zaposlitvi, bo opravljena v skladu s 24. členom ZDR-1 in 7. členom ZJU. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

Številka: 110-69/2020/1
Datum:    15. 7. 2020

Datum objave na Zavodu RS za zaposlovanje: 17. 7. 2020

 

 

Ž U P A N
Aleš Bržan