05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Razpis “Strokovni sodelavec VII/2 (II) – za projekte v Oddelku za strateško načrtovanje in razvojne projekte v Kabinetu župana” – 1 mesto

Interesno področje: Splošne zadeve
Rok prijave: 20. 8. 2020
Datum objave:

Na podlagi 33. in 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, v nadaljevanju: ZJU),  25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19, v nadaljevanju: ZDR-1) Mestna občina Koper v okviru programa Interreg Alpine Space (projekt SAMBA), programa IPE Blending (projekt MULTI-E) in programa Interreg VA IT-SI 2014-2020 (projekt FORTIS)

 

objavlja javno objavo za zasedbo enega strokovno-tehničnega delovnega mesta
STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II) – ZA PROJEKTE
v Oddelku za strateško načrtovanje in razvojne projekte v Kabinetu župana
za določen čas do 31. 12. 2023 oziroma do konca trajanja projektov, s polnim delovnim časom (m/ž)

 

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • raven izobrazbe: visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine),
 • uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 • zaželeno: znanje angleškega jezika.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe (tarifni razred VII/1), ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec (status javnega uslužbenca) pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo v skladu z določili 54. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 s spremembami).

Na delovnem mestu se opravljajo naslednje naloge:

 • vodenje, koordiniranje in spremljanje izvajanja posameznega projekta,
 • poročanje in vodenje dokumentacije o posameznem projektu,
 • opravljanje drugih strokovnih nalog na posameznem projektu,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oz. nadrejenega.

 

Pisna prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih 3 let delovnih izkušenj (z navedbo datuma začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela),
 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine,
 4. izjavo o izpolnjevanju pogoja uporabniškega znanja za delo z računalnikom,
 5. izjavo o izpolnjevanju zaželenega pogoja: znanje angleškega jezika.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis v katerem naj kandidat navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Delovne izkušnje in izobrazba se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela, smer in stopnja izobrazbe. Za preverjanje izpolnjevanja pogojev znanja uradnega jezika se upoštevajo področni predpisi in interni akti.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas do 31. 12. 2023 oziroma do konca trajanja projektov s polnim delovnim časom, zaradi opravljanja strokovnih del, ki se organizirajo kot projekti z omejenim časom trajanja, s šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v drugih uradnih prostorih ter na terenu.

Sredstva za zaposlitev in delo na posameznih projektih so predvideni po naslednji dinamiki:

 • od dneva zaposlitve do 31. 5. 2021: 20% delovne obveznosti na projektu SAMBA (Sustainable Mobility Behaviours in the Alpine Region), sofinanciranim iz programa Interreg Alpine Space, 20% delovne obveznosti na projektu MULTI-E (»Multiple Urban and Long-distance Transport Initiatives – Electric and CNG«), sofinanciranim iz programa  IPE Blending in 60% delovne obveznosti na projektu FORTIS (»Krepitev institucionalnega sodelovanja na čezmejnem območju z inovativnimi rešitvami na področju javnega in osebnega motoriziranega prevoza«), sofinanciranim iz programa: Interreg VA IT-SI 2014-2020,
 • od 1. 6. 2021 do 31. 12. 2021: 20% delovne obveznosti na projektu MULTI-E (»Multiple Urban and Long-distance Transport Initiatives – Electric and CNG«), sofinanciranim iz programa  IPE Blending in 80% delovne obveznosti na projektu FORTIS (»Krepitev institucionalnega sodelovanja na čezmejnem območju z inovativnimi rešitvami na področju javnega in osebnega motoriziranega prevoza«), sofinanciranim iz programa: Interreg VA IT-SI 2014-2020 in
 • v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023: 100% delovne obveznosti na projektu MULTI-E (»Multiple Urban and Long-distance Transport Initiatives – Electric and CNG«), sofinanciranim iz programa  IPE Blending.

 

Zaposlitev sofinancirata Mestna občine Koper (15%) in Evropska unija (85%).

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava za delovno mesto: Strokovni sodelavec VII/2 (II) – za projekte« in sicer v roku 10 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Mestna občina Koper prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Dodatne informacije o objavi dajeta Katja Turk in Bogdana Novak, zaposleni v Oddelku za organizacijo in kadre Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

Izbira kandidata, s katerim bo sklenjena pogodba o zaposlitvi, bo opravljena v skladu s 24. členom ZDR-1 in 7. členom ZJU. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 110-74/2020/1
Datum:    5. 8. 2020

 

Datum objave na Zavodu RS za zaposlovanje: 10. 8. 2020

 

ŽUPAN

Aleš Bržan