Preglej vse objave

Poziv za predlaganje kandidatov za sestavo Občinske volilne komisije in Posebne občinske volilne komisije MOK

Interesno področje:
Rok prijave: 9. 7. 2013
Datum objave:

P O Z I V
 političnim strankam, drugim organizacijam občanov v občini in občanom za 

PREDLAGANJE KANDIDATOV
 ZA SESTAVO  OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE IN POSEBNE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE MESTNE OBČINE KOPER

 

Komisija Občinskega sveta Mestne občine Koper za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pričela postopek za imenovanje Občinske volilne komisije in Posebne občinske volilne komisije.

Po določbi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 in 83/12) imenuje volilni komisiji Občinski svet. Skladno s 35. členom navedenega zakona sestavljajo volilno komisijo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. V Posebni občinski volilni komisiji pa morata biti vsaj en član in en namestnik člana pripadnika italijanske narodne skupnosti.

Predloge evidentiranih kandidatov posredujte do torka, 9. julija 2013, na naslov:

Mestna občina Koper,
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
Koper, Verdijeva 10,

ali pa jih osebno vročite do navedenega roka do 12. ure v Službi za Občinski svet.

Zainteresirani predlagatelji se lahko za dodatne informacije obrnejo na Službo za občinski svet Mestne občine Koper, tel št. 05/6646-382.

Koper, 2. julija 2013

Komisija za mandatna vprašanja,

 

volitve in imenovanja