Preglej vse objave

POVABILO K SODELOVANJU – Energetska sanacija Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Vrtca Delfino Blu enota Semedela

Interesno področje:
Rok prijave: 1. 2. 2018
Datum objave:

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za

Energetsko sanacijo Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Vrtca Delfino Blu enota Semedela, pri kateri se upoštevajo okoljski vidki  (Energetska sanacija OŠ in Vrtca Semedela).

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 1.03.2018 do vključno 9.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

ŽUPAN

Boris Popovič, l.r.