Preglej vse objave

Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo DIIP, predinvesticijske zasnove in investicijskega programa za Regionalni tehnološki inkubator Slovenske Istre oziroma Tehnološki park Slovenske Istre

Interesno področje:
Rok prijave: 3. 7. 2006
Datum objave:

Številka: 351-276/2006
Številka javnega naročila: JNMV-S-1139/2006
Datum: 20.06.2006

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

za izdelavo DIIP, predinvesticijske zasnove in investicijskega programa za Regionalni tehnološki inkubator Slovenske Istre oziroma
Tehnološki park Slovenske Istre

Naročnik Mestna občina Koper oddaja javno naročilo male vrednosti, v skladu z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z Navodilom Mestne občine Koper za oddajo javnih naročil male vrednosti (št.: K4902-2/2004 z dne 30.08.2004).

Predmet javnega naročila:
a. Predmet javnega naročila je izdelava DIIP, predinvesticijske zasnove in investicijskega programa za projekt Regionalni tehnološki inkubator Slovenske Istre oziroma Tehnološki park Slovenske Istre.
b. Temeljne smernice razvoja Gospodarsko obrtne in razvojne cone Sermin in Tehnološkega parka Slovenske Istre:
c. Dokument identifikacije in ostali dokumenti morajo biti izdelani v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravi in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006, z dne 09.06.2006) ter ostalimi zakoni in predpisi stroke.
d. Navedeni projekt je tudi prioritetni projekt iz izvedbenega dela Regionalnega razvojnega programa 2002-2006 za Obalno-kraško regijo, ki ga je v okviru kvote za leto 2006 na svoji 1. seji potrdil Regionalni razvojni svet za Obalno-kraško regijo. Projekt je uvrščen v načrt razvojnih programov kot št. 1536-05-0006.

Rok za izdelavo razpisanih dokumentov je najkasneje 25.10.2006.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele pravočasno in pravilno opremljene vključno do 03.07.2006 do 12. ure na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper, ali bodo oddane do navedenega datuma osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper (pritličje desno). Na kuverti oziroma ovitku mora biti vidna oznaka “PONUDBA, št. 351-276/2006 – NE ODPIRAJ ” z navedbo predmeta javnega naročila »IZDELAVA DIIP, PREDINV. ZASNOVE IN INV. PROGRAMA ZA RTISI«. Kuverta oziroma ovitek mora biti zapečaten, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

Kontaktna oseba naročnika je Ivana Štrkalj, telefonska številka: 05/66-46-410 oz. e-naslov: ivana.strkalj@koper.si.