Preglej vse objave

POPRAVEK javne dražbe

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 11. 8. 2011
Datum objave:

Številka:    478-573/2010
Datum:      27.07.2011

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 20/03) v povezavi z 19. točko javne dražbe za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 59/2011 dne 25.07.2011 in na spletni strani Mestne občine Koper dne 25.07.2011 izdajam naslednji

 

POPRAVEK OBJAVE

 

 1.      V javni dražbi za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper, ki je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije št. 59/2011 z dne 25.07.2011 se v 2. poglavju –  opis predmeta prodaje, 19. točka popravi tako, da se glasi: 

19. Nepremičnine s parc. št. 716/2, 811/2, 821, 825, 877/18, 878/1, 878/14, 878/2, 879/1, 880/5, vse k.o. Ankaran in parc. št.  5545/1, 5545/10, 5545/11, 5545/2, 5545/3, 5545/4, 5545/5, 5545/6, 5545/7, 5545/8, 5545/9, 5835/1, 5835/15, 5835/26, 5835/27,5835/29, 5977/7, 5977/8, 5977/9, 6016/2, 6062/17, 5835/25, 5835/28, vse k.o. Bertoki, v skupni izmeri 178.826 m2, za izklicno ceno 18.959.132,52 €, brez 20% DDV.

2.      Ta popravek velja takoj.

Mestna občina Koper

ŽUPAN

Boris Popovič,l.r.