Preglej vse objave

Odločba za odstranitev montažnih objektov

Interesno področje:
Rok prijave: 12. 2. 2018
Datum objave:

Številka:  0611-50/2014-16

Datum:  5. 02. 2018

Občinski inšpektor, Občinskega inšpektorata Mestne občine Koper, izdaja na podlagi 81. člena Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Ur. l. RS., št. 8/2014, 22/2016) in 2. odstavka 217. člena ZUP ( Uradni list RS, št.  24/06-UPB, 105/06- ZUS-1, 126/07, 65/08, 08/10 in 82/13) po uradni dolžnosti, neznanim lastnikom, posestnikom – prebivalcem Pobegove ulice v Kopru v zadevi odstranitve montažnih objektov – garaž na zemljišču s parcelno številko 561/3 in 551/1 k.o. Koper – javno dobro, po uradni dolžnosti naslednjo

O D L O Č B O

  1. Inšpekcijski zavezanci – neznani lastniki – stanovalci Pobegove ulice v Kopru morajo v roku tridesetih (30) dni od prejema te odločbe z zemljišča s parcelno številko 561/3 in 551/1 k.o. Koper, v naravi javno dobro v lasti Mestne občine Koper, odstraniti enostavni montažni  objekt – garažo dimenzij cca 3m x 5m, ki se vodi pod zaporedno št. 4 in je postavljena brez dovoljenja pristojnega občinskega organa ter omogočiti uporabo javne površine.
  1. Če zavezanci v odrejenem roku ne bodo izpolnil obveznosti iz. 1. točke dispozitiva te odločbe, bo opravljena upravna izvršba.
  1. O stroških postopka v zvezi s to odločbo inšpekcijskega nadzorstva bo zavezancem v kolikor bodo znani izdan poseben sklep.
  1. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve.

O  b  r  a  z  l  o  ž  i  t  e  v

Občinski inšpektor Mestne občine Koper je dne 07.04.2015 ob 9.50 uri, po uradni dolžnosti opravil ogled zemljišča s parcelno številko 561/3 in 551/1 k.o. Koper, v naravi javno dobro. Ugotovljeno je bilo, da je na navedenem zemljišču, ki ima status javnega dobra v lasti Mestne občine Koper, postavljen niz  petih (5) montažnih garaž  dimenzij cca 3m x 5m.

Iz evidence izdanih dovoljenj za uporabo predmetne površine je bilo ugotovljeno, da za postavitev navedenih objektov niso bila pridobljena dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa,  kar pa je v nasprotju s prvim odstavkom 63. člena Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Ur. l. RS., št. 8/2014, 22/2016).

Ker je šlo v tem primeru za postavljene objekte katerih lastništvo ni bilo znano je Občinski inšpektorat Mestne občine Koper dne 29.06.2015 zoper inšpekcijskemu organu neznane stranke uvedel postopek z javnim naznanilom (sklep številka. 0611-50/2014-5) kot to določa  131. člen ZUP.

Na vabilo zgoraj citiranega sklepa, da se zglasijo lastniki ali uporabniki postavljenih objektov na navedenem zemljišču v roku petnajstih (15) dni na Občinskem inšpektoratu se ni  nihče  odzval za dva (2)  montažna objekta, ki se vodita pod zaporedno številko  ena (1) in štiri ( 4).

Zaradi dejstva, da v navedenem primeru gre za  dva (2) montažna objekta dimenzij cca 3m x 5m, postavljenih brez pridobljenega dovoljenja pristojnega upravnega organa, je inšpektor uvedel inšpekcijski postopek in neznanim lastnikom naložil odstranitev le –teh.

56. člen odloka  narekuje, da je poseg v občinsko cesto ali javno površino dovoljen le v okviru urejanja upravnih dovoljenj za posege v prostor ali če je to potrebno zaradi varstva površin ter javne varnosti ali varnosti v cestnem prometu. Dovoljenje ali soglasje za poseg v občinsko cesto ali javno površino izda pristojni organ v upravnem postopku.

Kot javne površine, ki jih po tem odloku ureja javno podjetje, se štejejo ne kategorizirane  občinske ceste, javne poti, ki jih ne opredeljuje Odlok o kategorizaciji občinskih cest, javna parkirišča, rezervirani in posebni parkirni prostori ter druge javne površine, ki predstavljajo javno dobro in so v upravljanju mestne občine Koper. Prav tako tudi prostor nad javnimi površinami, 59. člen Odloka o občinskih cestah in javnih površinah

Na javnih površinah je med drugim  zlasti prepovedano postavljanje predmetov ali kakršnih ovir z namenom onemogočanja ali omejevanja uporabe javne površine, tretja alineja prvega odstavka 63. člen odloka

Po določilih Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02, 97/03, 41/04, 45/04, 47/04, 62/04, 102/04, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09, 108/09, 20/2011 in 57/2012) v tč. 1.5.1. prvega odstavka 2. člena določa, da je javna površina tista površina, katere raba je pod enakim pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina.

Tudi po določilih 5. točke 1. odstavka 2. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ( Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B,108/09,80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C,57/12-ZUPUDPP-A in 109/12), grajeno javno dobro so zemljišča in na njih zgrajeni objekti, ki so skladno s predpisi namenjeni splošni rabi in so dostopni vsem pod enakimi pogoji.

Po določilih 81. člena Odloka o občinskih cestah in drugih površinah, nadzor nad določbami tega odloka izvajajo občinski redarji in inšpektorji.  Občinski redarji in inšpektorji nadzirajo izvajanje tega odloka na podlagi pooblastil, ki jim jih daje ta odlok in državni predpisi.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora imajo občinski inšpektorji enaka pooblastila, pravice, dolžnosti in odgovornosti, kot jih imajo inšpektorji po Zakonu o inšpekcijskem nadzor (Ur. l. RS, št. 56/02, 26/07 in 43/07), prvi odstavek 9. člen Odloka o občinskem nadzoru (Uradne objave, št. 22/02 in 27/03).

Če gre za zadevo, ki se tiče večjega števila oseb, ki organu niso znane, se lahko izda za vse skupaj ena sama odločba, ta pa mora vsebovati take podatke, da se da iz njih lahko ugotoviti, na katere osebe se odločba nanaša (na primer: prebivalci ali posestniki na določenem območju ipd.), 217. člen ZUP.

Druga točka izreka odločbe temelji na določilu 296. členu ZUP-a. Če zavezanci v odločbi določenem roku ne odpravijo nepravilnosti, pristojni organ dovoli opravo izvršbe. Izvršba za izpolnitev zavezančevih nedenarnih obveznosti se opravlja po drugih osebah ali s prisilitvijo.

Tretja točka izreka te odločbe temelji na 117. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. Uradni list RS št. 70/00, 52/02, 73/04, 119/05, 126/07, 65/08, 08/10 in 82/13) trpi stroške v zvezi z izvršbo zavezanec.

Četrta točka izreka te odločbe temelji na 30. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur. l. RS, št. 56/02, 26/07 in 43/07), po določbi katerega  pritožba zoper odločbo inšpektorja ne zadrži njene izvršitve, če s posebnim zakonom ni drugače določeno.

Glede na gornje ugotovitve je občinski inšpektor zaključil, da imajo neznane stranke na zemljišču s parc. št. 561/3 in 551/1 k.o. Koper, v naravi javno dobro, postavljen montažni objekt – garažo brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa in v nasprotju s tretjo alinejo prvega odstavka 63. člena  s čimer so kršena določila Odloka o občinskih cestah in javnih površinah ( Uradni list RS, št. 8/2014, 22/2016) zato je bilo treba odločit, kot je navedeno v izreku te odločbe.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na  Župana Mestne občine Koper, v roku 15 dni od njene vročitve. Pritožba se lahko poda pisno priporočeno po pošti, pisno neposredno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je  odločbo izdal in se jo po  tarifi  številka 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list R Slovenije, št. 8/00, 44/00, 81/00, 33/01, 45/01, 42/02, 18/04, 40/04, 91/05, 114/05, 131/06, 14/07, 42/07, 126/07, 88/10 in 106/10) kolkuje z 18,10 EUR upravne takse.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta po 15. členu Zakona o upravnih taksah.

                                                                                              

 

 

    INŠPEKTOR III:

                         Zdenko Bakarič,  dipl. upr. org.