Preglej vse objave

Odločba o odstranitvi nedovoljenega kovinskega nadstreška na zemljišču s parcelno številko 468/130 k.o. Semedela

Interesno področje:
Rok prijave: 25. 7. 2015
Datum objave:

Številka:  0611-50/2015-7(št. 1-5, 7-11)

Datum:   10.07.2015

Občinski inšpektorat Mestne Občine Koper, občinski inšpektor, izdaja na podlagi 81. člena Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/2014), neznanim strankam, katerim je bil s sklepom OI št. 0611-50/2015-6 z dne 06.07.2015 postavljen pooblaščenec za vročanje Matej Domjo – Odvetnik, Šmarska cesta 5, 6000 Koper v zadevi odstranitve montažnega objekta-nadstreška naslednjo,

O D L O Č B O

  1. Neznane stranke morajo z zemljišča s parcelno številko 468/130 k.o. Semedela, v naravi javno dobro-pota v lasti Mestne občine Koper, v roku 30 dni od vročitve odločbe, odstraniti kovinski nadstrešek, dimenzij cca. 24m x 4,4m nad krit delno z valovito azbestno kritino (6 nadstreškov) ter delno z rebrasto pločevino (4 nadstreški), ki se vodi pod zaporednimi številkami od 1-5 ter 7-11 in je sestavni del nadstrešnice postavljene brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa.
  1. Če neznane stranke v odrejenem roku ne bojo izpolnile obveznosti iz. 1. točke te odločbe, bo opravljena upravna izvršba.
  1. Neznane stranke morajo na OI dostaviti ustrezno potrdilo, da je bila odstranjena azbestna kritina oddana-deponirana pri družbi, ki skladno z zakonom sprejema, skladišči in predeluje nevarne odpadke.
  1. O stroških postopka v zvezi z to odločbo inšpekcijskega nadzorstva bo  strankam v kolikor bodo organu znane izdan poseben sklep.
  1. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve.

O  b  r  a  z  l  o  ž  i  t  e  v

Občinski inšpektor Mestne občine Koper je dne 07.04.2015 ob 10.00 uri, opravil ogled zemljišča s parc. štev. 468/130 k.o. Semedela. Na ogledu je bilo ugotovljeno, da se na navedenem zemljišču, ki ima status javnega dobra v lasti Mestne občine Koper, nahaja montažno kovinski objekt, ki je delno nad krit z valovito pločevinasto kritino ter delno nad krit z valovito azbestno kritino. Iz evidence izdanih dovoljenj za uporabo predmetne površine je bilo ugotovljeno, da za postavitev navedenega objekta ni bilo pridobljeno dovoljenje pristojnega občinskega upravnega organa, ter prav tako gre v tem primeru za omejevanje uporabe javne površine kar pa je v nasprotju z tretjo alinejo prvega odstavka 63. člena Odloka o občinskih cestah in javnih površinah  (Uradni list RS, št. 8/2014).

Ker lastniki navedenega montažnega objekta niso bili znani, je bil s strani inšpekcije objavljen sklep št. 0611-50/2015-2 z dne 15.04.2015, in sicer z javnim naznanilom o uvedbi upravnega postopka, zaradi odstranitve nedovoljeno postavljenega montažnega kovinskega objekta.

Organ kljub uvedbi postopka z javnim naznanilom ni pridobil informacij o lastnikih ali uporabnikih predmetnih nadstreškov zato je dne 06.07.2015 izdal sklep št. 0611-50/2015-6 s katerim se v predmetnem postopku kot skupni pooblaščenec za vročanje določi Matej Domjo – Odvetnik, Šmarska cesta 5, 6000 Koper.

Za  navedeni poseg ni bilo pridobljeno ustrezno dovoljenje pristojnega upravnega organa. Zaradi dejstva, da v navedenem primeru gre za postavitev kovinsko montažnega objekta-nadstreška, brez pridobljenega dovoljenja pristojnega upravnega organa, je inšpektor uvedel inšpekcijski postopek in neznanim strankam  naložil odstranitev le-tega.

Soglasje in dovoljenje za poseg v občinsko cesto ali javno površino je opredeljeno v 56. členu Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/2014), ki v prvem odstavku navaja, da je poseg v občinsko cesto ali javno površino dovoljen le v okviru urejanja upravnih dovoljenj za posege v prostor ali če je to potrebno zaradi varstva površin ter javne varnosti ali varnosti v cestnem prometu. V drugem odstavku taistega člena je zapisano, da dovoljenje ali soglasje za poseg v občinsko cesto ali javno površino izda pristojni organ v upravnem postopku. Nadalje v tretjem odstavku taistega člena je določeno, da se v dovoljenju iz prejšnjega odstavka določi način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del. V soglasju izdanem za posege v občinske ceste ali javne površine za namene iz prvega odstavka tega člena lahko pristojni organ določi, da se izdano soglasje šteje kot dokazilo o pravici gradnje po Zakonu o graditvi objektov, kar je zapisano v četrtem odstavku taistega člena. Veljavnost izdanega soglasja je dve leti od dneva izdaja, veljavnost izdanih projektnih pogojev je eno leto od dneva izdaje, peti odstavek taistega člena.

Prvi odstavek 59. člena Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/2014) določa, opredelitev javnih površin. Kot javne površine, ki jih po tem odloku ureja Javno podjetje, se štejejo nekategorizirane občinske javne poti, ki jih ne opredeljuje Odlok o kategorizaciji občinskih cest, javna parkirišča, rezervirani in posebni parkirni prostori ter druge javne površine, ki predstavljajo javno dobro in so v upravljanju Mestne občine Koper.  V 60. členu istega odloka so opredeljene javne površine po tem odloku, ki sodijo v obseg javne službe upravljanje in vzdrževanje javnih površin; javne poti, ulice pločniki, trgi, ki so pretežno namenjeni pešcem, pešpoti in površine za pešce, podhodi, nadhodi, pasaže, javna otroška igrišča, javna športna igrišča, tržnice in površine ob spomeniških in zgodovinskih objektih skupaj z urbano, prometno in drugo opremo, ki je namenja uporabnikom teh površin.

Določba v tretji alineji prvega odstavka 63. člena predmetnega odloka opredeljuje varstvo javnih površin in kot prepoved navaja; -postavljanje predmetov ali kakršnih koli ovir z namenom onemogočanja ali omejevanja uporabe javne površine. Takšno razlago narekuje tudi sam odlok v kazenskih določbah, saj 5. in 7. odstavek 63. člena, kršitev prvega odstavka istega člena opredeljuje kot kršitev varstva javnih površin.

Tudi Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB, 14/05-popr.,92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05-odl. US, 120/06, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1, 20/2011-odl. US, 57/2012, 101/13-ZDavNepr, 110/13 in 19/15) v tč. 1.5.1. prvega odstavka 2. člena določa, da je javna površina tista površina, katere raba je pod enakim pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina. Prav tako v točki 2.2. določa, da grajeno javno dobro lokalnega pomena je grajeno javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in javna površina na njih, kakor tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so cesta, ulica, trg, pasaža in druga javna prometna površina lokalnega pomena, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in podobno.

Tudi po določilih 5. točke 1. odstavka 2. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12-ZUPUDPP-A in 109/12), grajeno javno dobro so zemljišča in na njih zgrajeni objekti, ki so skladno s predpisi namenjeni splošni rabi in so dostopni vsem pod enakimi pogoji.

Po določilih prvega odstavka 81. člena Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS št. 8/2014), nadzor nad določbami tega odloka izvajajo občinski redarji in inšpektorji. Inšpektorji nadzirajo izvajanje tega odloka na podlagi pooblastil, ki jim jih daje ta odlok in državni predpisi.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora imajo občinski inšpektorji enaka pooblastila, pravice, dolžnosti in odgovornosti, kot jih imajo inšpektorji po Zakonu o inšpekcijskem nadzor (Uradni list RS št. 43/07-UPB in 40/14).

Če neznane stranke v odločbi določenem roku ne odpravijo nepravilnosti, pristojni organ dovoli opravo izvršbe. Izvršba za izpolnitev zavezančevih nedenarnih obveznosti se opravlja po drugih osebah ali s prisilitvijo 296. člen ZUP (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 08/10 in 82/13).

Po določilu 117. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 08/10 in 82/13) trpi stroške v zvezi z izvršbo zavezanec.

Peta točka izreka te odločbe temelji na 30. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07-UPB in 40/14), po določbi katerega pritožba zoper odločbo inšpektorja ne zadrži njene izvršitve, če s posebnim zakonom ni drugače določeno.

Glede na gornje ugotovitve je občinski inšpektor zaključil, da imajo neznane stranke na zemljišču s parcelno številko 468/130 k.o. Semedela, v naravi javno dobro-pota,  postavljen kovinski nadstrešek, delno nad krit z valovito azbestno kritino ter delno nad krit z rebrasto pločevino in sicer brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa, in v nasprotju s tretjo alinejo prvega odstavka 63. člena s čimer so kršena določila Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/2014) zato je bilo treba odločiti, kot je navedeno v izreku te odločbe.

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na  Župana Mestne občine Koper, v roku 15 dni od njene vročitve. Pritožba se lahko poda pisno priporočeno po pošti, pisno neposredno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je  odločbo izdal in se jo po tarifi štev. 2 Zakona o upravnih taksah

(Uradni list RS, št. 106/10-UPB in 14/15-ZUUJFO) kolkuje s 18,12 EUR upravne takse.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta po 15. členu Zakona o upravnih taksah.

                                                                                 INŠPEKTOR III:

                      Igor Franca, dipl. inž. prom.