Preglej vse objave

Objava prostega delovnega mesta Sistemski administrator VII/2 (II) – za podporo uporabnikom

Interesno področje: Splošne zadeve
Rok prijave: 6. 7. 2019
Datum objave:

Na podlagi 33. in 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, v nadaljevanju: ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS) Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

objavlja javno objavo za zasedbo enega strokovno-tehničnega delovnega mesta

 

SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (II) – ZA PODPORO UPORABNIKOM
v službi za informacijski sistem v Uradu za splošne zadeve (m/ž)
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • raven izobrazbe: visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje) / visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno   izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • področje izobrazbe (Klasius-P): 48 – računalništvo ali 52 – tehnika,
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine in višja reven znanja jezika narodne skupnosti – italijanščine),
 • znanje na področju računalniških komunikacij in lokalnih mrež,
 • znanje s področja baz podatkov,
 • znanje na področju sodobnih programskih orodij.

Zaželeno je, da ima kandidat tudi naslednja znanja:

 • znanje na področju strežniške programske opreme Microsoft Windows Server in administracije Microsoft Office 365,
 • znanje s področja baz podatkov (Microsoft SQL Server).

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe (tarifni razred VII/1), ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec (status javnega uslužbenca) pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo v skladu z določili 54. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 s spremembami).

Na delovnem mestu se opravljajo naslednje naloge:

 • koordinacija posegov na delovnih postajah,
 • instalacija programske in strojne opreme na delovnih postajah uporabnikov,
 • organizacija zaščite podatkov na delovnih postajah,
 • organizacija odprave napak v delovanju delovnih postaj,
 • izdelava pomožnih procedur za delo s programi na delovnih postajah,
 • planiranje nadgradenj delovnih postaj,
 • priprava javnih razpisov na področju računalniške opreme uporabnikov,
 • svetovanje uporabnikom pri delu z računalniškimi pisarniškimi orodji (MS Office),
 • upravljanje terminalskega strežnika,
 • opravljanje strokovnih opravil na področju javnih naročil,
 • druga dela po nalogu vodje službe.

Pisna prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih 3 let delovnih izkušenj (z navedbo datuma začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela),
 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine,
 4. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede višje ravni znanja jezika italijanske narodne skupnosti, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno (osnovna šola, srednja šola, izpit, tečaj, idr.),
 5. izjavo o izpolnjevanju pogoja znanja na področju računalniških komunikacij in lokalnih mrež (z

navedbo na kakšen način je bilo znanje pridobljeno),

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja znanja s področja baz podatkov (z navedbo na kakšen način je bilo

znanje pridobljeno),

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja znanja na področju sodobnih programskih orodij (z navedbo na

kakšen način je bilo znanje pridobljeno).

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis v katerem naj kandidat navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil ter, da navede ali ima zaželena znanja, ki so določena v tej javni objavi. Delovne izkušnje in izobrazba se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela, smer in stopnja izobrazbe. Za preverjanje izpolnjevanja pogojev znanja uradnega jezika se upoštevajo področni predpisi in interni akti.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, z razveznim oziroma odložnim pogojem, da izbrani kandidat uspešno opravi poskusno delo v trajanju šest mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v drugih uradnih prostorih ter na terenu.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava za delovno mesto: Sistemski administrator VII/2 (II) – za podporo uporabnikom « in sicer v roku 10 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Mestna občina Koper prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. dodatne informacije o objavi dajeta Katja Turk in Bogdana Novak, zaposleni v kadrovski službi Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

Izbira kandidata, s katerim bo sklenjena pogodba o zaposlitvi, bo opravljena v skladu s 24. členom ZDR-1 in 7. členom ZJU. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 110-22/2019

Datum:  20.06.2019

Datum objave na Zavodu RS za zaposlovanje: 26.06.2019