Preglej vse objave

NAMERO O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 22. 4. 2017
Datum objave:

Datum: 7.4.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

1. Številka: 478-149/2017

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2604 5540/9 (k.o. Bertoki) v dolžini 49,80m za izgradnjo NN priključka za vzpostavitev in delovanje večsteznega elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji

v korist DARS d.d., Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje. (Priloga 1)

2. Številka: 478-294/2016

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2604 3217/15 (k.o. Bertoki), v dolžini 3m za izgradnjo NN električnega priključka in postavitev električne omarice v površini 1m2 v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 3219/26, k.o. Bertoki (Priloga 2)

3. Številka: 478-136/2017

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2606 2844/4 (k.o. Semedela), v površini 125m2 za dostop do nepremičnine s parc. št. 2837/12 k.o. Semedela v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 2837/12, k.o. Semedela (Priloga 3)

Neposredna pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek ustanovitve služnosti, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER