Preglej vse objave

Namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 5. 1. 2018
Datum objave:

Datum: 05.01.2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

 

 

NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

  1. Številka: 478-165/2017

S parc. št. 1170/2 k.o. 2611 Marezige (ID znak: parcela 2611 1170/2) v izmeri 50 m2. Prodaja se solastniški delež do ½. Nepremičnina se nahaja v naselju Marezige. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 1.400,00 EUR.

2. Številka: 478-134/2015

S parc. št. 1651/1 k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 1651/1) v izmeri 331 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Stara Šalara – razpršena gradnja. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 11.155,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER