Preglej vse objave

NAMERA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 9. 3. 2017
Datum objave:

Datum: 20.2.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

  1. Številka: 478-270/2016

Na nepremičnini z ID znakom:

parcela 2623 2311/10, (k.o. Boršt) v dolžini 2114m, širini 0,2m, v površini 422,8m2,

parcela 2623 2200/1, (k.o. Boršt) v dolžini 8m, širini 0,2m, v površini 1,6m2,

parcela 2623 720/4, (k.o. Boršt) v dolžini 48m, širini 0,2m, v površini 9,6m2,

parcela 2623 839/1, (k.o. Boršt) v dolžini 142m, širini 0,2m, v površini 28,4m2

za postavitev, upravljanje in vzdrževanje TK kabelske kanalizacije na območju Marezige – Labor – Boršt v korist Telekoma Slovenije d.d. (Priloga 1)

2. Številka: 478-66/2017

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2589 417/2 (k.o. Plavje), v dolžini 23m, širini 1m površini 23m2 za izgradnjo, obratovanje, dostop in vzdrževanje priključka na električno omrežje,

v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine z ID znakom: parcela 2589 1538. (Priloga 2)

3. Številka: 478-424/2015

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2614 3737/1 (k.o. Kubed), v dolžini 24m, širini 1m v površini 24m2 za postavitev, upravljanje in vzdrževanje električne kabelske kanalizacije

v korist Elektro Primorske d.d. (Priloga 3)

Neposredna pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek ustanovitve služnosti, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER