Preglej vse objave

NAMERA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 8. 4. 2017
Datum objave:

Datum: 24.3.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

  1. Številka: 478-398/2016

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2603 3057 (k.o. Dekani), v dolžini 85,5m, širini 3m površini 256,5m2 za hojo in vožnjo z vsemi prevoznimi sredstvi; v dolžini 65m in širini 1m za obratovanje, dostop in vzdrževanje meteorne kanalizacije, v dolžini 2,31m in širini 1m  izgradnjo, obratovanje, dostop in vzdrževanje priključka na meteorno kanalizacijo,

v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 2781 in 2780/1, obe k.o. Dekani (Priloga 1)

Neposredna pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek ustanovitve služnosti, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER