Preglej vse objave

NAMERA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 28. 11. 2016
Datum objave:
Številka: 478-1/2016
Datum: 11.11.2016

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja

 

NAMERO O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

 

Mestna občina Koper objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičninah:

  1. s parc. št. 1232/2 k.o. Jernej (ID znak 2592-1232/2-0), približne površine 68,5 m2 (kot je prikazano v Prilogi 1), za postavitev, upravljanje in vzdrževanje električne kabelske kanalizacije, betonskega droga in prostostoječe razdelilne omarice v korist Elektra Primorske, d.d.;
  1. s parc. št. 1232/4 k.o. Jernej (ID znak 2592-1232/4-0), približne površine 26,5 m2 (kot je prikazano v Prilogi 1), za postavitev, upravljanje in vzdrževanje električne kabelske kanalizacije in prostostoječe priključne merilne omarice v korist Elektra Primorske, d.d.;
  1. s parc. št. 408/7 k.o. Plavje (ID znak 2589-408/7-0), približne površine 21 m2 (kot je prikazano v Prilogi 2), za postavitev, upravljanje in vzdrževanje električne kabelske kanalizacije korist Elektra Primorske, d.d.;
  1. s parc. št. 408/7 k.o. Plavje (ID znak 2589-408/7-0), približne površine 30 m2 (kot je prikazano v Prilogi 2), za postavitev, upravljanje in vzdrževanje telekomunikacijskega voda v korist Telekoma Slovenije d.d.;
  1. s parc. št. 1319/5 k.o. Plavje (ID znak 2589-1319/5-0), približne površine 6 m2 (kot je prikazano v Prilogi 2), za postavitev, upravljanje in vzdrževanje telekomunikacijskega voda v korist Telekoma Slovenije d.d.;
  1. s parc. št. 482/14 k.o. Škofije (ID znak 2595-482/14-0), približne površine 144 m2 (kot je prikazano v Prilogi 2), za postavitev, upravljanje in vzdrževanje telekomunikacijskega voda v korist Telekoma Slovenije d.d.;
  1. s parc. št. 444/23 k.o. Škofije (ID znak 2595-444/23-0), približne površine 17 m2 (kot je prikazano v Prilogi 3), za upravljanje in vzdrževanje vodovodne cevi in vodomernega jaška v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 1695/19 k.o. Škofije;

Neposredna pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek ustanovitve služnosti, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER