Preglej vse objave

Namera o ustanovitvi stvarne služnosti

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 10. 6. 2017
Datum objave:

Datum: 26.5.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

  1. Številka: 7113-18/2017

Na nepremičnini z ID znakom:

parcela 2605 104/3 (k.o. Koper) za dostop, hojo in redno vzdrževanje severnega in zahodnega dela stavbe št. 101, na severni strani dolžine 18m, na zahodni strani širine 2m, vzdolž celotne stavbe, postavitev požarnih stopnic na zahodnem delu stavbe št. 101 in v času gradnje tudi za potrebe postavitve gradbenega odra,

v korist vsakokratnega lastnika posameznega dela stavbe označenega z ID znakom 2605-101-2, 2605-101-3, 2605-101-4 in 2605-101-5 (Priloga 1).

Neposredna pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek ustanovitve služnosti, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER