Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposrednih pogodb o oddaji v uporabo prodajnih mest na javnih površinah za leto 2015

Interesno področje:
Rok prijave: 30. 3. 2015
Datum objave:

V skladu s 46. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja Mestna občina Koper

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNIH POGODB

O ODDAJI V UPORABO PRODAJNIH MEST IN JAVNIH POVRŠIN za leto 2015

 1.      PREDMET NAMERE:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb o oddaji v uporabo prodajnih mest (v nadaljevanju: namera), in sicer:

a)      1 (eno) prodajno hiško na Semedelski cesti,

b)      2 (dve) prodajni hiški na Ukmarjevem trgu,

c)      1 del javne površine na Semedelski cesti,

v Kopru, za leto 2015 (v nadaljevanju se za vsa opredeljena prodajna mesta od a) do c) uporablja izraz: prodajna mesta).

 2.      POGOJI PRIJAVE

Na namero o sklenitvi neposrednih pogodb o oddaji v uporabo prodajnih mest se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet namere, v Sloveniji (v nadaljevanju: uporabniki) in katerih ponudba ustreza vsebini namere.

 

Prijava mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:

–          izpolnjen obrazec PRIJAVA, z zahtevanimi podatki uporabnika, jasnim opisom ponudbe in priloženimi obveznimi prilogami,

–          izpisek iz poslovnega registra (AJPES), obrtno dovoljenje oz. priglasitveni list,

–          fotokopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti (če ga zakon predvideva),

–          slikovno gradivo ponudbe uporabnika in prodajne konstrukcije (v primeru slednjih),

–          izjavo, da uporabnik nima odprtih zapadlih obveznosti do Mestne občine Koper,

–          potrdilo o plačilu varščine za resnost ponudbe.

 

V kolikor komisija pri pregledu prijav ugotovi, da prijava ne vsebuje dokazil pod drugo, tretjo, četrto in peto alinejo, uporabnika pozove na dopolnitev prijave v roku, ki mu ga določi.

 

V primerih, ko komisija ugotovi, da uporabnik nima poravnanih vseh zapadlih obveznosti do Mestne občine Koper in ni plačal varščine za resnost ponudbe, se prijavo uporabnika avtomatično zavrže oziroma izloči iz nadaljnje obravnave.

 

Posamezni uporabnik lahko zaprosi le za ENO prodajno mesto.

 

3. SPECIFIKACIJA PRODAJNIH MEST:

Mestna občina Koper zagotavlja uporabniku:

–            prodajno hiško ali del javne površine,

–            1x vtičnico (220V) za prodajno hiško na Ukmarjevem trgu in Semedelski cesti.

 

Priklop na elektriko in tokovina sta zagotovljeni izključno za uporabnike prodajnih hišk na Ukmarjevem trgu in Semedelski cesti. Uporaba vode ni predvidena v nobenem primeru.

 

Vse ostalo, kot so senčniki, dodatne mize, stoli, nadstreški, dodatni animacijski program v okviru prodajnih mest, je v domeni posameznega uporabnika in ne Mestne občine Koper. Za kakršnokoli spremembo ali dodatne konstrukcije ob prodajnih mestih, mora uporabnik predhodno pridobiti soglasje Mestne občine Koper in pridobiti ustrezna dovoljenja ter poravnati predpisano upravno in občinsko takso.

 

Večje konstrukcije oz. predmeti, kot so hladilniki, kuhalniki ipd. se ne smejo nahajati na javni površini, temveč v prodajnem mestu (v primeru prodajnih hišk).

 

Mestna občina Koper lahko naroči uporabniku prodajnega mesta odstranitev vseh postavljenih konstrukcij ali predmetov ob prodajnem mestu in uporabnik mora to nemudoma storiti. V kolikor tega ne stori, bo Mestna občina Koper, naročila odstranitev motečih konstrukcij/predmetov na stroške uporabnika.

  4. PREDMET PONUDBE Prodajna mesta se oddajo v uporabo za izvajanje/ponujanje naslednjih dejavnosti in/ali storitev:

  1. prodaja znamk in razglednic, turističnih knjig, zgoščenk z istrsko in slovensko tradicionalno glasbo (prodajna mesta navedena pod točkama a) in b));
  2. prodaja slovenskih in/ali istrskih tipičnih spominkov in izdelkov domače obrti (izdelki iz kristala – kot npr. »Rogaška« ali podobno, idrijska čipka…), okrasni nakit domače obrti, keramični, glineni in stekleni izdelki in prodajo umetnin (prodajna mesta navedena pod točkama a) in b));
  3. prodaja majic, kap, torbic, obeskov za ključe in drugih izdelkov z oznako Kopra in/ali Slovenije (prodajna mesta navedena pod točkama a) in b));
  4. prodaja vina, olja, medu, tartufov, suhega sadja in drugih tipičnih istrskih in slovenskih izdelkov (prodajna mesta navedena pod točkama a) in b));
  5. specializirana gostinska ponudba v samostojnih ličnih konstrukcijah, z možnostjo postavitve le na Semedelski cesti (prodajno mesto pod točko c));
  6. druga dodatna ponudba, ki pomeni pestrost ponudbe in ni vključena v navedene ponudbe od 1-6 (lahko vključuje tudi eno izmed vsebin pod naštetimi ponudbami od 1-6 (prodajna mesta navedena pod točkama a) in b));

 

Ustreznost vsebine ponudbe po tej nameri ocenjuje izključno komisija. Prijava uporabnika, katerega vsebina ponudbe je po mnenju komisije neustrezna, ne gre v nadaljnji postopek ocenjevanja prijav in se avtomatično zavrne.

 

Vsak izbrani uporabnik si mora pred začetkom uporabe prodajnih mest zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito obratovanje in poravnati morebitne stroške upravne in predpisane občinske takse, ki nista vključeni v stroške varščine in uporabnine.

 5.      UPORABNO OBDOBJE IN URNIK OBRATOVANJA:

Uporabno obdobje za prodajna mesta a), b) in c) traja do 5. januarja 2016, z možnostjo podaljšanja za leto 2016, pod enakimi pogoji in merili, kot so opredeljeni v tej nameri.

 

Obvezen urnik obratovanja posameznega prodajnega mesta je najmanj:

 

–          od prihoda potniške ladje do odhoda potnikov na potniško ladjo, in sicer v terminih, ki so opredeljeni v prilogi te namere. Uporabnik mora obratovati tudi tiste dneve, ko potniška ladja naknadno najavi svoj prihod in le-ta ni bil naveden v priloženem koledarju prihodov potniških ladij za leto 2015. V tem primeru bo Mestna občina Koper posredovala uporabnikom dodaten termin obratovanja, najmanj 3 dni pred posameznim prihodom potniške ladje;  

–          od sklenitve pogodbe do vključno 28. junija 2015 ter od 31. avgusta 2015 do 15. novembra 2015 prodajna mesta obratujejo ob sobotah, nedeljah in praznikih, z urnikom obratovanja najmanj od 9:00 – 19:00; 

 –     od 29. junija 2015 do vključno 30. avgusta 2015: prodajna mesta obratujejo vsak dan, od ponedeljka do petka, najmanj od 16:00 – 21:00, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa najmanj od 9:00 – 12:00 in 16:00 – 21:00;

–          v času Miklavža5. in 6. decembra 2015, prodajna mesta obratujejo od 09:00 –19:00;

–          od 21. decembra  do 31. decembra 2015 prodajna mesta obratujejo od 09:00 –19:00 ter 1. januarja 2016, od 12:00 – 19:00.

 

Vsi uporabniki lahko obratujejo tudi druge dodatne dneve in urnike, ki niso določeni v tej nameri, v okviru opredeljenega uporabnega obdobja navedenega za posamezno prodajno mesto.

6.      UPORABNINA IN VARŠČINA ZA PRODAJNA MESTA:

 

a)      VARŠČINA ZA RESNOST PONUDBE:

Uporabnik mora ob prijavi poravnati strošek varščine – kot garancijo za resnost ponudbe in dobro izvedbo prijavljenih storitev. Za prodajna mesta pod točko a) in b) znaša višina varščine 300 EUR, za prodajno mesto pod točko c), kjer se ponuja  specializirana gostinska ponudba, znaša varščina 500 EUR. Varščina je prosta ddv-ja.

 

Prijavi mora biti priloženo dokazilo o plačilu varščine, na podračun Mestne občine Koper, s pripisom »Varščina za prodajno mesto v Kopru«, št. TRR 01250-0100005794, z obvezno navedbo sklicne številke 2010602 pri Upravi RS za javna plačila (UJP).

 

Varščino – kot garancijo za resnost ponudbe se neizbranim uporabnikom vrne (brezobrestno in ne revalorizirano) v celoti, v roku 30 dni od podpisa pogodbe z zadnjim izbranim uporabnikom, na podlagi te namere.

 

Če izbrani uporabnik ne bi sklenil pogodbe v roku, ki mu ga določi odgovorna oseba Mestne občine Koper, le-ta ni upravičen do vračila varščine. Prosto prodajno mesto se ponudi naslednjemu uporabniku iz prednostnega seznama prispelih prijav.

 

Izbranim uporabnikom se vplačana varščina šteje kot garancija za dobro izvedbo prijavljenih storitev.

 

Varščina se jim vrne na TRR najkasneje 30. dan po podpisu zapisnika o prevzemu prodajnega mesta s strani Mestne občine Koper. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se uporabniku prodajnega mesta vrne varščino so:

–            podpis zapisnika o prevzemu prodajnega mesta s strani Mestne občine Koper,

–            vrnitev ključa prodajnega mesta v primeru prodajnih hišk,

–            prodajno mesto mora biti vrnjeno v istem ali boljšem stanju, kot je bilo prevzeto,

–            prodajno mesto mora obratovati vse predpisane dni in v predpisanem urniku,

–          uporabnik je ponujal ponudbo navedeno v prijavi (v kolikor uporabnik ni ponujal ponudbe, na podlagi katere mu je bilo dodeljeno prodajno mesto, ni upravičen do vračila varščine).

 

V kolikor uporabnik krši pogodbo o uporabi ali če odgovorna oseba Mestne občine Koper ugotovi, da uporabnik ne obratuje več kot 10-krat  v obdobju določenem pod točko 5 in da o razlogih za to ni obvestil odgovorne osebe Mestne občine Koper, se uporabniku pogodba prekine. Uporabnik mora nemudoma vrniti ključe prodajne hiške in le-to izprazniti ali izprazniti dodeljeno javno površino ter poravnati morebitno nastalo škodo na prodajnem mestu. V tem primeru uporabnik ni upravičen do vračila varščine, niti uporabnine. Prosto prodajno mesto se lahko dodeli naslednjemu uporabniku iz prednostnega seznama prispelih prijav, pri čemer se mu zaračuna sorazmerni del uporabnine za obdobje uporabe prodajnega mesta in 100% vrednost varščine.

 

b)      UPORABNINA:

 

  1. Prodajna hiška na Semedelski cesti in na Ukmarjevem trgu:

– za ponudnike: najmanj 500 EUR brez DDV, najmanj 610 EUR z DDV-jem.

 

  1. Na delih javnih površin na Semedelski cesti:

– najmanj 1200 EUR brez DDV, najmanj 1.464 EUR z DDV-jem;

 

Ob podpisu pogodbe poravna izbrani uporabnik strošek uporabnine z DDV v višini 100% in varščino, ki se avtomatično prenese iz naslova resnosti ponudbe. Dokazila o poravnanih zneskih so pogoj za prevzem dodeljenega prodajnega mesta. Uporabniki javnih površin poravnajo tudi upravno takso v višini 22,66 EUR ter občinsko takso, ki znaša 0,18 EUR na m2/dan (v kolikor se bo občinska taksa povečala, bomo o tem uporabnike naknadno obvestili). Dokazila o poravnanih zneskih so pogoj za prevzem dodeljenega prodajnega mesta.

 

Za vsak dodatni kvadratni meter ob prodajni hiški ali prodajni stojnici, ki ga uporabnik zasede, se v skladu z občinskim odlokom zaračuna občinska taksa.

7.   Obravnava PRIJAV:

Prispele prijave bo obravnavala komisija imenovana s sklepom župana št. 322-5/2015 z dne 12.3.2015. Vse prispele prijave bodo, pod pogoji opredeljenimi v nameri, ocenjene z naslednjimi merili:

 

 

MERILO

MOŽNE TOČKE

 

1.

Zanimivost in kvaliteta ponudbe.

do 20

2.

Reference (prijavitelj je že imel prodajno mesto na Potniškem terminalu, Ukmarjevem trgu, Semedelski cesti in je obratoval vse predpisane dni in po predpisanem urniku ali je že sodeloval na eni izmed prireditev v organizaciji Mestne občine Koper in se je držal pogojev sodelovanja na prireditvi).

10

 

Maksimalno število točk:

30

 

Za vse prejete prijave bo oblikovan skupni prednostni seznam, glede na ponujeno višino uporabnine in na podlagi dodeljenega števila točk za posamezno prodajno mesto od točke a) do točke c). Neposredne pogodbe bodo sklenjene za prodajna mesta od točke a) do c), kot navedeno v točki 1 te namere, in sicer z  najprimernejšimi uporabniki, ki bodo ponudili najvišjo uporabnino in zbrali najmanj 15 točk. V kolikor ponudi več uporabnikov enako višino uporabnine, se prodajno mesto dodeli tistemu uporabniku, ki zbere višje število točk. V kolikor pa imata dva uporabnika tudi enako število točk, se opravi pogajanja in se prodajno mesto dodeli tistemu uporabniku, ki na pogajanjih ponudi višjo uporabnino. Ostali zainteresirani uporabniki se glede na predlagano višino uporabnine in zbrano število točk uvrstijo na prednostni seznam.

8.     
Rok IN NAČIN ODDAJE prijav:

Namera in prijavni obrazec sta od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ, ŠT. 322-5/2015«. Upoštevalo se bo prijave, posredovane priporočeno po pošti do vključno 30. marca 2015, oziroma bodo do tega dne oddane v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, v času uradnih ur. Zainteresirani uporabniki lahko dokumentacijo dvignejo v času uradnih ur tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije dobite pri Jani Otočan, Turistična organizacija Koper, na telefonski številki 05/6646-242.

 

Za navedena prodajna mesta bodo sklenjene neposredne pogodbe z najprimernejšimi uporabniki, opredeljenimi v prejšnji točki.

 

Pogodbe bodo sklenjene za določen čas, in sicer od podpisa pogodbe do 5. januarja 2016 z možnostjo podaljšanja za leto 2016, kot navaja točka 5 te namere.

MESTNA OBČINA KOPER

                                                                                                             ŽUPAN

Boris Popovič, l.r.