05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposrednih pogodb o oddaji v uporabo 8 (osmih) prodajnih hišk in 3 (treh) stojnic na potniškem terminalu v Kopru za leto 2014

Interesno področje:
Rok prijave: 17. 1. 2014
Datum objave:

V skladu s 46. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja Mestna občina Koper

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNIH POGODB

O ODDAJI V UPORABO 8 (OSMIH) PRODAJNIH HIŠK IN 3 (TREH) PRODAJNIH STOJNIC NA POTNIŠKEM TERMINALU V KOPRU za leto 2014

 
PREDMET NAMERE:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, objavlja namero o sklenitvi neposrednih  pogodb o oddaji v uporabo 8 (osmih) prodajnih hišk in 3 (treh) prodajnih stojnic (v nadaljevanju za oboje: prodajna mesta)  na Potniškem terminalu v Kopru (v nadaljevanju: namera) za leto 2014.

 

POGOJI PRIJAVE

Na namero se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki so v Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet namere (v nadaljevanju: uporabniki) in katerih ponudba ustreza vsebini namere.

 

Prijava mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:

–          izpolnjen obrazec PRIJAVA, z zahtevanimi podatki uporabnika, jasnim opisom ponudbe in priloženimi obveznimi prilogami,

–          izpisek iz poslovnega registra (AJPES), obrtno dovoljenje oz. priglasitveni list,

–          fotokopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti (če ga zakon predvideva),

–          slikovno gradivo ponudbe uporabnika,

–          izjavo, da uporabnik nima odprtih zapadlih obveznosti do Mestne občine Koper,

–          potrdilo o plačilu varščine za resnost ponudbe.

 

V kolikor komisija pri pregledu prijav ugotovi, da prijava ne vsebuje dokazil pod drugo, tretjo in četrto alinejo, uporabnika pozove na dopolnitev prijave v roku, ki mu ga določi.

 

V primerih, ko komisija ugotovi, da uporabnik nima poravnanih vseh zapadlih obveznosti do Mestne občine Koper in ni plačal varščine za resnost ponudbe, se prijavo uporabnika avtomatično zavrže oziroma izloči iz nadaljnje obravnave.

 

Posamezni uporabnik lahko zaprosi le za eno prodajno mesto na Potniškem terminalu.


ROKIN NAČIN ODDAJE PRIJAV

Namera in prijavni obrazec sta od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljivi na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ, ŠT. 322-234/2013«. Upoštevalo se bo prijave, posredovane priporočeno po pošti do vključno 17. januarja 2014, oziroma bodo do tega dne oddane v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, v času uradnih ur. Zainteresirani uporabniki lahko dokumentacijo dvignejo v času uradnih ur tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije dobite pri Jani Otočan, Turistična organizacija Koper, na telefonski številki 05/6646-242.

Za navedena prodajna mesta bodo sklenjene neposredne pogodbe z najprimernejšimi uporabniki, opredeljenimi v prejšnji točki.

Pogodbe bodo sklenjene za določen čas, in sicer do 1. decembra 2014 z možnostjo podaljšanja za leto 2015, kot navaja točka 5 te namere.

 

MESTNA OBČINA KOPER

                                                                                                             ŽUPAN

                                                                                                         Boris Popovič, l.r.