Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne poogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 3. 6. 2017
Datum objave:
Številka: 3528-3/2017
Datum: 19.05.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 

Mestna občina Koper objavlja namero za sklenitev pogodbe o najemu nepremičnega premoženja in sicer:

Poslovni prostor, s samostojnim vhodom, ki predstavlja zaokroženo celoto poslovnega prostora, ki je že v uporabi, v poslovni stavbi v Kopru, na naslovu Trubarjeva ulica 1, stoječi na pr. št. 144/1, k.o. Koper, z ID znakom 2605 144/1, št stavbe 329 in sicer:

prostor pritličju poslovne stavbe, v izmeri 71,05 m2.

Izklicna, izkustveno določena, mesečna najemnina za poslovni prostor iz 1. točke te namere, znaša 298,41 €. V ceno niso vključeni obratovalni in vzdrževalni stroški prostora.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Predmetni poslovni prostor se oddaja z namenom izvajanja izobraževalnih dejavnosti ter s tem povezanih dejavnosti.

Najemnik prevzame poslovni prostor, te namere, v stanju v kakršnem je in sam zagotovi sredstva za opremo slednjega.

Za navedeni poslovni prostor, bo sklenjena neposredna Pogodba o najemu poslovnega prostora, z veljavnostjo (3.) treh let z možnostjo podaljšanja, po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER