Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnem premoženju

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 14. 9. 2015
Datum objave:
Številka: 478-1/2015
Datum: 28.08.2015

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I IN 214/15 – ZUUJFO), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Mestna občina Koper objavlja namero za ustanovitev stavbne pravice na naslednji nepremičnini:

  • del parc. št. 566, k.o. 2595 Škofije (ID znak št. 2595-566/0-0), v skupni izmeri 541 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Spodnje Škofije. Na nepremičnini se ustanavlja pravna stvarna služnost za rušitev objekta na naslovu Sp. Škofije 9a, 10a in 10b, površine 97,40 m2, kot je prikazano v prilogi.

Nadomestilo za ustanovitev služnostne pravice je skladno z 18. Členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določena s cenitvenim izračunom in znaša 250 EUR.

Služnostna pravica se ustanavlja za obdobje treh mesecev.

Navedena vrednost odškodnine za ustanovitev stavbne pravice ne vsebuje 22% DDV.

MESTNA OBČINA KOPER