Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnem premoženju

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 10. 6. 2017
Datum objave:

Datum: 26.5.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 4. odstavkom 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Številka 7113-18/2017

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2605 104/3 (k.o. Koper) za postavitev, upravljanje in vzdrževanje dvigala tik ob zahodni strani objekta z ident. št. 2605 – 101 z naslovom Verdijeva ulica 1a in Kidričeva ulica 2, Koper

v korist vsakokratnega lastnika posameznega dela stavbe označenega z ID znakom 2605-101-2, 2605-101-3, 2605-101-4 in 2605-101-5, za dobo 99 let (Priloga).

Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek ustanovitev stavbne pravice, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER