Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnem premoženju

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 2. 3. 2015
Datum objave:

Številka: 478-50/2015
Datum:   11.2.2015

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, na podlagi 4. odstavka 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 24/2013-ZDU-1G) in 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Mestna občina Koper objavlja namero za ustanovitev stavbne pravice na delu nepremičnine s parc. št. 566 k.o. 2595 Škofije (ID znak 2595-566/0-0), v skupni izmeri 541 m2.  Nepremičnina se nahaja v naselju Spodnje Škofije. Na nepremični se ustanavlja pravna stvarna služnost za rušitev dela objekta na naslovu Spodnje Škofije 9a, 10a in 10b, površine  97,40 m2, kot je prikazano v prilogi.

Nadomestilo za ustanovitev stavbne pravice je skladno z 18. Členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določena izkustveno in znaša 32,14 EUR/m2 posega.

Stavbna pravica se ustanavlja za obdobje trajanja gradbenega dovoljenja za rušitev.

Navedena vrednost odškodnine za ustanovitev stavbne pravice ne vsebuje 22% DDV.

MESTNA OBČINA KOPER