Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnem premoženju

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 13. 5. 2015
Datum objave:
Številka: 478-1/2015
Datum: 31.07.2015

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, na podlagi 4. odstavka 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/1075/1247/13 – ZDU-1G, 50/1490/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in 4. odstavka 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Mestna občina Koper objavlja namero za ustanovitev stavbne pravice na naslednji nepremičnini:

del parc. št. 3200/11, k.o. Marezige, ID znak št. 2611-3200/11-0, v približni izmeri 40 m2, ki je razviden iz skice, ki je priloga in sestavni del te namere.

Del nepremičnine, ki je predmet te namere se nahaja znotraj območja za poselitev BU-54/1, skladno z Odlokom o PUP v občini Koper (Uradne objave št. 19/1988,7/2001,24/2001 in Uradni list, št. 49/2005,95/2006,124/2008,22/2009, 65/2010).

Stavbna pravica, ki je predmet te pogodbe, je neodplačna, zaradi doseganja javne koristi, v okviru dokončne ureditve premoženjsko pravnih razmerij na navedenem delu javne poti, ki poteka po nepremičnini v lasti imetnika stavbne pravice.

Doba trajanja stavbne pravice znaša dve leti.

MESTNA OBČINA KOPER