Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 21. 9. 2015
Datum objave:
Številka: 478-1/2015
Datum: 04.09.2015

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I IN 214/15 – ZUUJFO), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Mestna občina Koper objavlja namero za neposredno sklenitev služnostne pogodbe za izgradnjo, vzdrževanje  in uporabo transformatorske postaje Dekani 5 na nepremičnini s parc. št. 1700/6 k.o. Dekani dimenzij 3,5 x 2,5 m in pripadajoče elektro infrastrukture preko nepremičnine:

  • s parc. št. 1715/2 k.o. Dekani, v dolžini  13 m;
  • s parc. št. 1716/2 k.o. Dekani, v dolžini   25 m.

Navedene nepremičnine v naravi predstavljajo cesto in neposredno okolico in ležijo na območju za poselitev z oznako KU22/4. Obravnavane površine nepremičnin ki so predmet pravnega posla so v glavnem asfaltirane in urejene. Na nepremičninah se sklepa služnostno razmerje za izvedbo, vzdrževanje in uporabo TP Dekani 5 in pripadajoče elektro infrastrukture.

Odškodnina za ustanovitev služnosti v javno korist, je skladno z 474. Členom energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/2014) neodplačna.

MESTNA OBČINA KOPER