Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 13. 4. 2015
Datum objave:
Številka: 478-1/2015
Datum: 27.03.2015

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I IN 214/15 – ZUUJFO), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Mestna občina Koper objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti na naslednjih nepremičninah:

1. s parc.št. *176/2 k.o. 2612 Sv. Anton (ID znak 2612-176/2-1) v skupni površini 10m2. Obravnavana nepremičnina je v solasti Mestne občine Koper v deležu 15/48.

Nepremičnina se nahaja na območju namenjenemu za poselitev z oznako ZU – 87/11 – ureditveno območje za poselitev in leži v naselju Potok. Na nepremični se ustanavlja stvarna služnost dostopa, ter vkopa komunalne infrastrukture. Odškodnina za izvrševanje služnosti je določena je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določena izkustveno in znaša 26,00 EUR/m2 posega. Glede na solastnino Mestne občine Koper v deležu 15/48, se obračuna sorazmerni delež v višini 8,18 EUR/m2 posega.

Ustanavlja se služnost dostopne poti v dolžini 45 m in širine 2,5 m in vodovodnega priključka v dolžini 40m. Obračunani sorazmerni delež odškodnine znaša 818,00 EUR.

Navedene vrednosti odškodnin za izvrševanje služnostne pravice ne vsebujejo 22% DDV.

MESTNA OBČINA KOPER