Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 7. 4. 2015
Datum objave:
Številka: 478-1/2015
Datum: 20.03.2015

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 5. alineje 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Mestna občina Koper objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti na naslednjih nepremičninah:

1. s parc.št. 2132/3 k.o. 2592 Jernej (ID znak 2592-2132/3-0) in  s parc.št. 1163/19 k.o. 2592 Jernej (ID znak 2592-1163/19-0). Nepremičnini – javne poti se nahajajta v naselju Kolomban. Na nepremičninah se ustanavlja stvarna služnost za izvedbo kabelske kanalizacije za potrebe izgradnje optičnega omrežja, v dolžini 72m, kot je prikazano v prilogi. Odškodnina za izvrševanje služnosti je določena s cenitvenim izračunom, ki ga je pripravil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, vpisan v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo in znaša 624,89,00€.

2. s parc.št. 60/15 k.o. 2610 Vanganel (ID znak 2610-60/15-0) v skupni izmeri 80 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Vanganel. Na nepremični se ustanavlja pravna stvarna služnost za izvedbo hišnega priključka na električno omrežje v dolžini 5,65 m, površine 5,65 m2, vodovodno omrežje v dolžini 5,65 m, površine 5,65 m2 in dostop z vozili in peš, površine 36 m2 ;

3.   s parc.št. 60/17 k.o. 2610 Vanganel (ID znak 2610-60/17-0) v skupni izmeri 834 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Vanganel. Na nepremični se ustanavlja pravna stvarna služnost za izvedbo hišnega priključka na na fekalno kanalizacijo, v dolžini 20m, površine 20 m2 kot je prikazano v prilogi.

Odškodnina za izvrševanje služnosti je skladno z 18. Členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določena izkustveno in znaša 27,12 EUR/m2 posega.

Navedene vrednosti odškodnin za izvrševanje služnostne pravice ne vsebujejo 22% DDV.

MESTNA OBČINA KOPER