Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 1. 6. 2015
Datum objave:
Številka: 478-1/2015
Datum: 15.05.2015

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I IN 214/15 – ZUUJFO), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Mestna občina Koper objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti na naslednjih nepremičninah:

parc. št. šifra k.o. k.o. do deleža ID znak nepremičnine
2747 2604 Bertoki 1/1 2604-2747/0-0
5559/3 2604 Bertoki 1/1 2604-5559/3-0
1619 2604 Bertoki 1/1 2604-1619/0-0

Na nepremičninah se ustanavlja prava stvarna služnost  za gradnjo, vzdrževanje in uporabo novega elektronskega komunikacijskega omrežja FL Pobegi-Poljane, Barižoni. 11,7 m2. Kot je prikazano v prilogi.

Odškodnina za izvrševanje služnosti je skladno z 18. Členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določena izkustveno in znaša 1.894,50 EUR.

Navedene vrednosti odškodnin za izvrševanje služnostne pravice ne vsebujejo 22% DDV.

MESTNA OBČINA KOPER