Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 22. 6. 2015
Datum objave:
Številka: 478-1/2015
Datum: 05.06.2015

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I IN 214/15 – ZUUJFO), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Mestna občina Koper objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti na naslednjih nepremičninah:

1.         s parc.št. 2698 (ID znak 2621-2698/0-0), k.o. Gradin, 401/6 (ID znak 2621-401/6-0), k.o. Gradin,  2701 (ID znak 2621-2701/0-0), k.o. Gradin, 2708/5 (ID znak 2621-2708/5-0), k.o. Gradin, 2708/4 (ID znak 2621-2708/4-0), k.o. Gradin, 606/2 (ID znak 2621-606/2-0), k.o. Gradin, 2705/3 (ID znak 2621-2705/3-0), k.o. Gradin, 605/2 (ID znak 2621-605/2-0), k.o. Gradin, 2709 (ID znak 2621-2709/0-0), k.o. Gradin, 27010 (ID znak 2621-27010/0-0), k.o. Gradin

Nepremičnine – javne poti se nahajajta v naselju Gradin. Na nepremičninah se ustanavlja stvarna služnost za izvedbo kabelske kanalizacije za potrebe izgradnje optičnega omrežja, v dolžini 1744m, kot je prikazano v prilogi.

Nepremičnine – javne poti se nahajajta v naselju Gradin. Na nepremičninah se ustanavlja stvarna služnost za izvedbo kabelske kanalizacije za potrebe izgradnje optičnega omrežja, v dolžini 1744m, kot je prikazano v prilogi.

Odškodnina za izvrševanje služnosti je določena s cenitvenim izračunom, ki ga je pripravil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, vpisan v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo in znaša 3.357€.

Navedena vrednost odškodnine za izvrševanje služnostne pravice ne vsebuje 22% DDV.

MESTNA OBČINA KOPER