Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 10. 8. 2015
Datum objave:
Številka: 478-1/2015
Datum: 24.07.2015

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I IN 214/15 – ZUUJFO), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Mestna občina Koper objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti na naslednjih nepremičninah:

1. s parc.št. 856 k.o. 2590 Hribi (ID znak 2590-856/0-0) v skupni izmeri 1641 m2, 818/2 k.o. 2590 Hribi (ID znak 2590-818/2-0) v skupni izmeri 500 m2, 818/1 k.o.  2590 Hribi (ID znak 2590-818/1-0) v skupni izmeri 888 m2, 820/1 k.o.  2590 Hribi (ID znak 2590-820/1-0) v skupni izmeri 729 m2, 851/3 k.o.  2590 Hribi (ID znak 2590-851/3-0) v skupni izmeri 346 m2, 822/4 k.o.  2590 Hribi (ID znak 2590-822/4-0) v skupni izmeri 328 m2, 852 k.o.  2590 Hribi (ID znak 2590-852/0-0) v skupni izmeri 2322 m2, 826 k.o.  2590 Hribi (ID znak 2590-826/0-0) v skupni izmeri 972 m2, 851/4 k.o.  2590 Hribi (ID znak 2590-851/4-0) v skupni izmeri 254 m2.

 Nepremičnine se nahajajo v naselju Hrvatini. Na delih nepremičnin, po katerih je v naravi zgrajena pot, se ustanavlja stvarna služnost dostopa, kot je prikazano v prilogi.

Ker je Mestna občina Koper v postopku pridobivanja projekta za ureditev območja, v sklopu katerega je tudi zgoraj citirana pot in za to pot namerava vzpostaviti status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, se odškodnina za izvrševanje služnosti ne obračuna.

Navedena vrednost odškodnine za izvrševanje služnostne pravice ne vsebuje 22% DDV.

MESTNA OBČINA KOPER