Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 15. 8. 2015
Datum objave:
Številka: 478-1/2015
Datum: 31.07.2015

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I IN 214/15 – ZUUJFO), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Mestna občina Koper objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti na naslednjih nepremičninah:

1. s parc. št. 1298/29 k.o. 2589 Plavje (ID znak 2589-1298/29-0) v izmeri 287 m2, s parc. št. 1298/13 k.o. 2589 Plavje (ID znak 2589-1298/13-0) v izmeri 330 m2, del  nepremičnine s parc. 405/7 k.o. 2589 Plavje (ID znak 2589-405/7-0) v izmeri 500 m2, del  nepremičnine s parc. 412/2 k.o. 2589 Plavje (ID znak 2589-412/2-0) v izmeri 600 m2. Mestna občina Koper objavlja namero za neposredno sklenitev služnostne pogodbe za ureditev dostopa in  uporabo parkirišča.

Navedene nepremičnine v celotni skupni izmeri 2306 m2 ležijo na območju za poselitev  z oznako KT 11. Obravnavane površine nepremičnin ki so predmet pravnega posla so že asfaltirane in urejene za naveden namen, ter predstavljajo zaokroženo celoto igralnega salona Karneval. Na nepremičninah se sklepa služnostno razmerje za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja.

Letna odškodnina za ustanovitev služnosti je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določena izkustveno in znaša 1.602,00 €. Na navedeni znesek se obračuna davek na dodano vrednost po splošni stopnji 22% oz. v višini 352,44 €. Pogodbeni stranki tako ugotavljata da znaša najemnina z vključenim davkom na dodano vrednost 1.954,44 €.

Navedena vrednost odškodnine za izvrševanje služnostne pravice ne vsebuje 22% DDV.

MESTNA OBČINA KOPER