Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 19. 8. 2013
Datum objave:

Številka:      478-15/2013
Datum:        02.08.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 4. odstavka 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 24/2013-ZDU-1G) in 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Mestna občina Koper objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti na naslednjih nepremičninah:

  1. s parc. št. 404/8 (ID znak 2595-404/8-0), 404/15 (ID znak 2595-404/15-0), 404/16 (ID znak 2595-404/16-0) in 404/18 (ID znak 2595-404/18-0), vse k.o. 2595 Škofije, v skupni površini 209 m2. Nepremičnine se nahajajo v naselju Spodnje Škofije. Na nepremičninah se ustanavlja stvarna služnost dostopne poti. Odškodnina za izvrševanje služnosti je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) določena izkustveno in znaša 30,00 €/m2 posega.

Navedene vrednosti odškodnin za izvrševanje služnostne pravice ne vsebujejo 22% DDV.

MESTNA OBČINA KOPER