Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem poslovnega prostora trgovine in gostinskega lokala

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 14. 6. 2017
Datum objave:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem poslovnega prostora trgovine in gostinskega lokala

Krajevna skupnost Gradin na podlagi Sklepa Sveta krajevne skupnosti z dne 18.05.2017, na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in spremembe), v povezavi z 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in spremembe), v nadaljevanju Uredba, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem poslovnih prostorov za trgovsko in gostinsko dejavnost.

1.      Predmet najema

Predmet najema je  poslovni prostor na naslovu Brezovica pri Gradinu 1b. Prostori se nahajajo v pritličju stavbe, zajemajo pa:

  • trgovino (s predprostorom, osrednjim prostorom, skladiščem, garderobo in sanitarijami) v skupni izmeri 66 m2 ter zunanji skladiščni del za plin v izmeri 6 m2.
  • gostinski del s teraso, sanitarijami in skladiščem v izmeri 37 m2

Najemnik prevzame objekt v stanju v kakršnem je.

2.      Ponudba trgovske in gostinske dejavnosti

Poslovni prostor se oddaja v najem za opravljanje dejavnosti trgovine z živili in mešanim blagom ter gostinske dejavnosti – bifeja.

Najemodajalec želi pridobiti najemnika, ki bo zagotavljal čim bolj pestro in dnevno svežo ponudbo živil ter ponudbo drugih artiklov po cenah, ki bodo konkurenčne ponudbi  v trgovskih verigah.

Zainteresirani ponudniki morajo k ponudbi priložiti tudi krajši opis predvidene trgovske in gostinske dejavnosti.

3.      Najemnina in drugi stroški

Najemodajalec izkustveno ocenjuje, da višina najemnine v enem letu ne bo presegla 10.000,00 EUR, zato skladno z 2. odst. 18. člena Uredbe ni opravil cenitve višine najemnine.

Skladno z 2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06 in spremembe) se za najem objekta ne obračuna davek na dodano vrednost.

Poleg najemnine najemnik poravnava  tudi  tekoče stroške, stroške  rednega vzdrževanja objekta, strošek nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in morebitne druge davke ali prispevke ali javne dajatve, ki se obračunavajo in plačujejo glede na veljavne predpise.

4.      Sklenitev pogodbe

Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo poleg ponujene mesečne najemnine, po oceni upravljavca zagotovil najprimernejši program trgovske ponudbe in gostinske dejavnosti.

Najemna pogodba bo sklenjena za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja.

5.      Pogoji in način oddaje ponudbe

Ponudbo lahko oddajo pravne in fizične osebe.

Najemodajalec  bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele  na naslov Krajevna skupnost Gradin, Brezovica 1b, 6272  Gračišče,  najkasneje do  14. 06. 2017 do 11-te ure. Na pisemski ovojnici mora biti vidna oznaka »PONUDBA – NE ODPIRAJ« z navedbo »Najem trgovine«. Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

Ponudbe, prispele oz. predložene po izteku roka bodo izločene iz postopka.

Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni najkasneje v roku 14 dni po odpiranju ponudb.

6.     Krajevna Skupnost Gradin  si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, kadarkoli prekine oziroma ustavi postopek oddaje nepremičnine v najem, ne da bi za to navedel razloge.

Za ogled prostorov kontaktirajte ks.gradin@siol.net.

Datum objave:

Koper, 29.05.2017                                                                            KRAJEVNA SKUPNOST GRADIN