Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnem premoženju

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 27. 1. 2014
Datum objave:

Številka: 478-1/2014

Datum: 10.01.2014

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 4. odstavka 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 24/2013-ZDU-1G) in 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Mestna občina Koper objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti na naslednjih nepremičninah:

  1. s parc. št. 580/23 k.o. 2595 Škofije (ID znak 2595-580/23-0), v izmeri 7888 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Spodnje Škofije. Na nepremičnini se ustanavlja prava stvarna služnost dostopne poti in položitve komunalnih vodov. Odškodnina za izvrševanje služnosti je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) določena izkustveno in znaša 30,00 €/m2 posega.

Navedene vrednosti odškodnin za izvrševanje služnostne pravice ne vsebujejo 22% DDV.

MESTNA OBČINA KOPER