Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnem premoženju

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 7. 3. 2014
Datum objave:

Številka:     478-1/2014
Datum:       19.2.2014

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 4. odstavka 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 47/2013 ZDU-1G) in 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Mestna občina Koper objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti na  nepremičninah:

  • s parc. št. 1087/1 (ID znak 2590-1087/1-0) k.o. 2590 k.o. Hribi, s površino 460 m2 in
  • s parc. št. 1087/4 (ID znak 2590-1087/4-0) k.o. 2590 k.o. Hribi, s površino 396 m2.

Nepremičnini sta v lasti Mestne občine Koper in se nahajata na območju namenjenemu za poselitev z oznako KU 35/1, v naselju Hrvatini – Sv. Brida. Na obeh nepremičninah se ustanavlja stvarna služnost napeljave električnega voda in postavitve transformatorske postaje. Odškodnina za izvrševanje služnosti se zaradi zasledovanja javne koristi ne obračuna skladno z 2. odstavkom 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

MESTNA OBČINA KOPER