Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnem premoženju

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 24. 2. 2014
Datum objave:

Številka: 478-1/2014

Datum: 07.02.2014

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 4. odstavka 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 24/2013-ZDU-1G) in 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Mestna občina Koper objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti na naslednjih nepremičninah:

  1. s parc. št. 1452/0 k.o. 2614 Kubed (ID znak 2614-1452/0-0), v izmeri 4142 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Kubed. Na nepremičnini se ustanavlja stvarna služnost postavitve nizkoenergetskega elektro voda, telekomunikacijskega voda in služnost dostopne poti. Odškodnina za izvrševanje služnosti je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) določena izkustveno in znaša 13,33 €/m2 posega.

Navedene vrednosti odškodnin za izvrševanje služnostne pravice ne vsebujejo 22% DDV.

MESTNA OBČINA KOPER